Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

Immortal Database Access

Alternativ tittel: Evig database tilgang

Tildelt: kr 5,7 mill.

Prosjektnummer:

339047

Prosjektperiode:

2022 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

Oversikt: Dette prosjektet skal forske på og utvikle verktøy og prosesser for å dekommisjonere systemer og relasjonsdatabaser (DB) og bevare disse «nedlagte» systemene/databasene permanent på et fysisk uforanderlig og permanent lagringsmedium, piqlFilm, så vel som online. Det som er bevart skal inkludere verktøy for DB-regenerering sammen med dens søkefunksjonalitet (dvs. man skal kunne søke uten den originale databaseapplikasjonen/programmet). Disse verktøyene og prosessene garanterer immunitet mot teknisk foreldelse, beskytter tilgang og søkefunksjonalitet for fremtidige brukere, hindrer datakorrupsjon, unngår migrering, ekskluderer hackere, reduserer CO2-påvirkningen fra sky-lagring, sikrer brukertilgang på lang sikt og fungerer som den den ultimate sikkerhetskopien for fremtidige generasjoner. Utfordringer: Databaser ønskes bevart fordi innholdet deres har egenverdi. Data må oppbevares på et medium som kan forbli intakt i flere tiår eller århundrer. Bevaring må inkludere DB-arkitektur og søkeverktøy som gir databasen funksjonalitet og interoperabilitet. Dette prosjektet har til hensikt å bruke et åpen kildekode databaseformat, SIARD, til å dekommisjonere andre proprietære databaser (som SAP eller Oracle), slik at de senere kan gjenopprettes og reintegreres i en annen databaseapplikasjon i fremtiden. SIARD kan befare data og metadata. Men formatet har begrensninger for langsiktig bevaring. SIARD kan ikke fremtidssikre databasen mot teknisk foreldelse fordi den ikke bevarer informasjon om programvareapplikasjonen eller maskinvaren som ble brukt til å opprette, få tilgang til, bruke og vedlikeholde den originale DB. Verktøyene utviklet i iDA vil fange opp spørringsfunksjoner for å integrere dem i spørringsbiblioteker, motorer, API-er og den forenklede virtuelle programvaremaskinen vil være nye resultater som ikke eksisterer i dag, som vil sørge for at problemene knyttet til bevaring av en SIARD-database (ref. ovenfor) vil bli eliminert.

Overview: We will research and develop tools and processes to decommission systems that preserve their content permanently on a physical medium and online, including tools for DB regeneration together with its search functionalities. The tools and processes guarantee immunity to technical obsolescence, protect access and search functionalities for future users, prevent data corruption, avoid migration, exclude hackers, lower the CO2 impact from cloud, storage, ensure user access in the long term and serve as the "ultimate backup of last resort" for future generations. Challenges: Databases are preserved because their content has intrinsic value. Data needs to be preserved in a medium that can remain intact for decades or centuries. Preservation needs to include DB architecture and search tools that give the database functionality and operability. Users mainly use SIARD formats for decommissioning and can later be restored and reintegrated into another DB management system in the future. SIARD can capture data and metadata. But it has limitations for very long-term preservation. It cannot future-proof the database against technical obsolescence because it does not preserve information about the software application or the hardware that were employed to create, access, use and maintain the original DB. Nor does SIARD capture the key information on the query functionalities used to search, process and retrieve information when the database was active. SIARD cannot guarantee that the restored database will be used efficiently in the future. SIARD cannot deliver the ultimate "backup of last resort" that is future-proof, physically safe, offline and incorruptible. iDA development tools capturing query functionalities for integrating them into query libraries, engines, APIs and the simplified execution software machine will be new outcomes that do not exist today.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderDigitaliseringNanoteknologi/avanserte materialerFNs BærekraftsmålAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)Politikk- og forvaltningsområderInternasjonaliseringPortefølje Demokrati og global utviklingAvanserte produksjonsprosesserSamfunnssikkerhetFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonLTP3 Uttesting og kommersialisering av FoULTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktMaterialteknologiBransjer og næringerIKT-næringenLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPolarSvalbardNordområdeneIKT forskningsområdePortefølje Klima og miljøInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)Digitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområdeKommunikasjonsteknologiLTP3 IKT og digital transformasjonCo-Funded/ERA-NETCo-Funded HEUDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapPortefølje InnovasjonBransjer og næringerCo-Funded/ERA-NETPortefølje ForskningssystemetFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidBransjer og næringerVareproduserende industriPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelAnvendt forskningLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetIKT forskningsområdeSmarte komponenterPolarLTP3 Rettede internasjonaliseringstiltakUtviklingsarbeidNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje Muliggjørende teknologier