Tilbake til søkeresultatene

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

ERA-NET: Synergy of blue-green sectors for resilient biomass prod.-processing to develop sust. feed ingredients for European aquaculture

Alternativ tittel: Synergi mellom blå-grønn sektor for resilient biomasseprod. og prosessering til bærekraftige fôringredienser for Europeisk akvakultur

Tildelt: kr 5,2 mill.

Akvakultur har den hurtigst voksende produksjonen av animalsk protein i verden. Få andre metoder kan fremstille animalsk protein mer effektivt. Produksjonen krever mindre fôr, vann og landområder og har et lavere karbonfotavtrykk enn landbasert husdyrproduksjon. Akvakultur har også et stort potensial for videre vekst – og kan dermed bidra til økt matproduksjon for en voksende befolkning, og nye arbeidsplasser. En stor utfordring for videre vekst er imidlertid tilgang på næringsrike og bærekraftige fôringredienser. Hovedmålet i BlueGreenFeed er å produsere nye og bærekraftige fôringredienser, som delvis kan erstatte soyaprotein. Prosjektet vil øke og optimalisere ressursbruk i biobaserte industrier og sikre bærekraftig vekst i den blå økonomien. BlueGreenFeed vil undersøke metoder for å forbehandle og prosesser fjær og gressfraksjoner for å øke fordøybarheten og biotilgjengeligheten i fôr til lavtrofiske insekter (sirisser) og marine invertebrater (Gammaride-krepsdyr og børstemark). Evnen disse organismene har til å vokse og konvertere næringsfattige råstoff til næringsrik biomasse vil bli undersøkt. Økonomisk gjennomførbarhet og miljømessig bærekraft ved slik bio-kovertering av lavverdi sidestrømmer til høyverdi protein og marine lipider til fôrindustrien vil bli evaluert. Det internasjonale og interdisiplinere konsortiet i BlueGreenFeed består av forskere fra SINTEF (Norge), Taltech (Estland), Aarhus Universitet (Danmark), Islands Universitet og Matis (Island) og aktive industripartnere fra hver sektor i verdikjeden fra prosessering av gress (Vestjyllands Andel, Danmark), fjærgenererende industri (Norsk kylling, Norway), til insektsprodusent (Bugimine, Estland og Montasjen, Norge) og et fiskefôrselskap (Laxa, Iceland).

Aquaculture production is one of the most effective ways to produce animal protein and this sector has a high potential for sustainable jobs and growth. However, a major challenge is the urgent need for nutritious and sustainable feed resources. BlueGreenFeed will focus on producing new feed ingredients, that can to some extent replace soy proteins. The project aims to increase resource utilization in bio-based industries and contribute to the transition to a sustainable blue economy - in line with EU´s Bioeconomy and Circular economy strategies. BlueGreenFeed aims for value increase and profitability for the industry by finding new markets for underutilised green co-streams by converting them into nutritional and sustainable feed ingredients. The project will explore ways to pre-treat and process feathers and grass pulp to increase their digestibility and bioavailability for use in feed for low trophic animals such as insects (house crickets and meal worms) and aquatic invertebrates (gammarid shrimps and polychaete worms). The ability of these organisms to grow and bio-convert the nutritionally poor substrates into nutritious biomass will be tested. The nutritional value of these organisms and their suitability as aquafeeds in fish feeding trials will be evaluated. Economically feasible and sustainable ways for bio-upgrading low value side streams into high value proteins and lipids for feed industries will be proposed after in depth economic and sustainability analysis. The inter-disciplinary BlueGreenFeed team consists of research experts (SINTEF, Taltech, Aarhus University, MATIS, University of Iceland), working in close cooperation with active industrial partners, representing each sector in the value chain ranging from grass processing (Vestjyllands Andel), via the feather generating industry (Norsk kylling), to insect producer (Bugimine, Montasjen) and a fish feed company (Laxa).

Budsjettformål:

BIOTEK2021-Bioteknologi for verdiskaping

Temaer og emner

BioteknologiLandbruksbioteknologiAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)Responsible Research & InnovationFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 3 God helseAvanserte produksjonsprosesserMatGlobal matsikkerhetFNs BærekraftsmålMål 2 Utrydde sultGlobal helsePortefølje Global utvikling og internasjonale relasjonerLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapGlobal helseGlobal helse ErnæringHavbrukAvl og genetikkLTP3 Fagmiljøer og talenterGrunnforskningPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystLTP3 Global utvikling, ulikhet, og demokratibyggingPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserHavbrukFôr og ernæringResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningPolitikk- og forvaltningsområderMatBioøkonomiLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktMatMat - Blå sektorLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetBransjer og næringerMatMat - BlågrønnHavbrukHavbruks- og foredlingsteknologiLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierCo-Funded/ERA-NETERA-NET Cofund H2020Portefølje Industri og tjenestenæringerBransjer og næringerNæringsmiddelindustriPortefølje LivsvitenskapHavbrukAnvendt forskningBransjer og næringerFiskeri og havbrukInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidCo-Funded/ERA-NETBioteknologiMarin bioteknologiLTP3 Bioøkonomi og forvaltningInternasjonaliseringMarinMarin bioteknologiLTP3 Klima, miljø og energiInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningBioteknologiLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiLTP3 Rettede internasjonaliseringstiltakLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensLTP3 Hav og kystLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje Muliggjørende teknologierMarinMarinHavbrukPortefølje Hav