Tilbake til søkeresultatene

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon

Internasjonal konferanse for personaliserte helsetjenester (Phealth 2022)

Tildelt: kr 90 282

Prosjektet har som formål å legge til rette for og bidra til deling av den nyeste kunnskapen og forskning som gjøres innenfor personaliserte helsetjenester. Denne konferansen er en internasjonal konferanse som tiltrekker seg deltakere fra ulike land, med ulike forskningsbakgrunner og forskningsfelt innenfor temaet til konferansen. Phealth 2022 vil ha et særskilt fokus på avanserte digitale helseøkosystem, og inkluderer en rekke ulike områder innen personaliserte helsetjenester, tingenes internett for helse, folkehelse og digital helse. Dette vil bringe frem nyskapende ideer rundt hvordan mobil teknologi, bio-data, maskinlæring og kunstig intelligens kan støtte opp og videreutvikle personaliserte helsetjenester. Samtidig er både automatisering av tjenester og kunstig intelligens områder som kan være viktige for fremtidens muliggjørende teknologi – også innenfor helse. For å sikre pasienters liv og helse, samt helsedataen som prosesseres, lagres og deles innenfor helseteknologi er personvern og sikkerhet helt essensielt. NTNU har et særskilt fokus på dette innenfor sine forskningsprosjekter, og disse temaene vil bli inkludert i konferansens program. I sammenheng med konferansen planlegges det å arrangere en 1-dagskonferanse dedikert til forskning, med formål å samle relevante forskningsprosjekter som også er støttet av forskningsrådet, for å legge til rette for prosjektpresentasjoner, diskusjoner og nettverksbygging på tvers av prosjektene. Det pågår en rekke ulike prosjekter innenfor tematikken konferansen tar for seg, og det er derfor et ønske å dedikere en dag til forskningsaktivitetene. Gjennom å skape et møtested for forskere innenfor samme tematiske område, vil man i større grad være i stand til å dra nytte av synergieffekter på tvers, samtidig som man skaper bekjentskap og nettverk som bidrar til å drive arbeidet fremover. Møtesteder er viktige for forskning, samtidig som de kan bidra til innovasjon ved at nye tanker og ideer finner hverandre.

Budsjettformål:

IKTPLUSS-IKT og digital innovasjon