Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

ERA-NET: BlueBio Value creation and ecosystem services of European seaweed industry by reducing and handling potentially toxic elements

Alternativ tittel: BlueBio Verdiskaping og økosystemtjenester av europeisk tang- og tarenæring ved å redusere og behandle potensielt toksiske element

Tildelt: kr 6,1 mill.

Norsk bidrag til konsortiet for BlueBio-prosjektet "SeaSoil - Verdiskaping og økosystemtjenester av europeisk tang- og tarenæring ved å redusere og behandle potensielt giftige element" består av de tre FoU partnerne, Nofima, NMBU og NORSØK og taredyrkingsselskapet Ocean Forest. I tillegg vil produsentene Algea og Nutrimar bidra med restmateriale av tang og tare til forsøk og delta i møter, formidlingsarbeid mm. Det overordna målet med dette prosjektet er å fremme verdiskapning, inkludert økosystemtjenester, og en videre ekspansjon av tang- og tarenæringa i Europa. Det vil fylle kunnskapshull om potensielt giftige stoff i dyrka sukkertare og i villhøsta tang og tare. I tillegg vil prosjektet øke forståelsen av virkningen av å bruke slikt algemateriale i jord på opptak av potensielt giftige stoff i avlinger og på karbonbinding og lagring. SeaSoil har en helhetlig tilnærming til verdikjeda i samsvar med rammeverket for ansvarlig forskning og innovasjon, og vil: 1) Beregne arvegrad og genetisk samvariasjon i innhold av kadmium (Cd), Arsen (As) og jod (I) i sukkertare fra to områder i Norge, og vurdere seleksjonsrespons for å redusere innholdet av dette 2) Bestemme kjemisk reaktivitet og potensiell biotilgjengelighet av labilt As i et utendørs karforsøk med to plantevekster ved å undersøke virkningen på dynamikken av As i jorda når vi tilsetter ulike mengder av restråstoff fra tang- og tare i jord med ulik vannmetning. 3) Undersøke potensialet for å bruke algemateriale for å øke karbonfangst og -lagring i landbruksjord 4) Studere effekter av tareproduksjon på miljøet (primært klimaendringer) med livsløpsanalyser, og analysere nytten i forhold til kostnad for tarenæringa, inkludert økosystemtjenester 5) Studere realistisk lønnsomhet og regulatoriske stimuleringstiltak for produksjon og bruk av (rest-)biomasse fra dyrka tare 6) Sikre engasjerende og inkluderende samarbeid, åpen og effektiv kunnskapsformidling og kursing i samsvar med ansvarlig forskning og innovasjon.

This is the Norwegian contribution to the BlueBio project SeaSoil. The overall project aim is to promote value creation, including ecosystem services, and further expansion of the seaweed industry in Europe. It will fill knowledge gaps on Potential Toxic Elements (PTE) in farmed sugar kelp and As in collected bladderwrack and fucus, in addition to impact of using seaweed material in soil on elemental uptake in crop plants and Carbon Sequestration and Storage (CSS). SeaSoil takes a holistic value chain approach according to the RRI framework, and will: 1) Estimate heritabilities and genetic correlations in contents of Cd, As and I in sugar kelp (Saccharina latissima) from two areas in Norway, and evaluate potential selection response of their reduced contents (WP2) 2) Study the impact of seaweed application rate and water saturation on the As dynamics in soil to determine chemical reactivity and potential bioavailability of labile As using an outdoor tank experiment with two crops (WP3) 3) Estimate the potential of seaweed amendments for CSS in agricultural soils (WP3) 4) Study the impact of seaweed production on the environment (primarily climate change) using LCA, and conducting a cost-benefit analysis of the seaweed industry, including ecosystem services (WP4) 5) Study the economic feasibility, and regulatory incentives, for production and use of (residual) biomass from farmed seaweed (WP4) 6) Ensure multi-actor approach and integrated cooperation, communication and human capacity building in line within Responsible Research and Innovation (RRI) (All 5 WPs). The project mobilises a total of 10 partners (including three industry partners) from five countries (Norway, Denmark, Ireland, Croatia and Estonia), covering a broad range of disciplines and expertise, to ensure food and feed safety of seaweed products and realise the potential of the seaweed value chain to support the European circular bioeconomy.

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Temaer og emner

FNs BærekraftsmålMål 2 Utrydde sultLTP3 Fagmiljøer og talenterBioteknologiMarin bioteknologiFNs BærekraftsmålLTP3 Klima, polar og miljøBioteknologiKlimaHavbrukAvl og genetikkLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLandbrukPlanterLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapLavutslippMarinMarin bioteknologiLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje Klima- og polarforskningPortefølje Energi, transport og lavutslippPortefølje Muliggjørende teknologierBransjer og næringerFiskeri og havbrukMatMat - Grønn sektorMatMat - BlågrønnHavbrukSamfunns- og markedsperspektiver havbrukLandbrukJordMatTrygg verdikjedeLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Hav og kystPortefølje LivsvitenskapBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomiBioøkonomiMatAnvendt forskningHavbrukAnnen havbruksrelevant forskningBransjer og næringerLandbrukPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matBioøkonomiØvrig bioøkonomiInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLandbrukBransjer og næringerLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Bioøkonomi og forvaltningCo-Funded/ERA-NETLTP3 Rettede internasjonaliseringstiltakLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningCo-Funded/ERA-NETERA-NET Cofund H2020MarinLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneHavbrukPortefølje HavMarinHavbrukInternasjonaliseringPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserPolitikk- og forvaltningsområderInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningResponsible Research & InnovationPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 Klima, miljø og energiResponsible Research & InnovationRRI Medvirkning