Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

Underwater Noise PURE WIND, Impact of sound on marine ecosystems from offshore wind energy generation

Alternativ tittel: Underwater Noise PURE WIND, Effekten av lyd fra offshore vindkraftproduksjon på marine økosystemer

Tildelt: kr 4,0 mill.

Offshore vindparker (OVP) medfører betydelige støynivåer i det marine miljøet. I løpet av de 30 årene med OVP-drift i EUs sjøområder, har forskningsinnsatsen hovedsakelig vært fokusert på å forstå virkningene av byggingen av OVP, men vår kunnskap om støy i driftsfasen er begrenset. Vi vil bidra til å tette dette hullet ved å utvide vår kunnskap om støyen som kommer fra OVP, samt de økologiske konsekvensene av å drifte disse. Vi vil kvantifisere støymønstrene fra faste og flytende OVP, samt identifisere sensitive akustiske habitater. Fra et biologisk perspektiv vil vi identifisere hvordan sel og niser bruker områder rundt OVP i drift, samt studere virkningene av OVP-støy på dyreplanktonadferd. Denne innsatsen vil fremme vår kunnskap om effektene støy fra OVP i drift har på tvers av det pelagiske næringsnettet. Til slutt vil vi syntetisere kunnskap og beste praksis fra EU og internasjonale erfaringer med faste OVP og overføre dette til utvikling av politikk, skadebegrensende tiltak og regulering for flytende OVP innenfor nasjonale, EU og internasjonale rammer. Med den betydelig utvidelse av OVP-infrastruktur globalt som er forventet som en del av det grønne skiftet, vil våre data og tilnærminger bidra til å lette denne overgangen samtidig som innvirkningen på det marine økosystemet minimeres.

Sounds from offshore wind farms (OWF) are among the main contributors of anthropogenic noise to the marine environment. Substantial effort has been expanded on understanding possible impacts of noise resulting from the development stages of the OWF lifecycle. Despite 30 years of OWF operation in EU waters, our understanding of the impacts in the operational phase on marine ecosystems is limited. In this consortium, we aim to address this gap by expanding our knowledge of the radiated noise and the biological consequences of these operations and placing them in appropriate regulatory contexts, including provisions for adaptive mitigation advice. From the source and medium side, we will quantify key features of radiated noise from fixed and floating OWF, to increase understanding and simulate cumulative effect of clusters on radiated noise, helping us to identify sensitive habitats in cross-basin soundscapes. From the biological perspective, we will identify spatial and qualitative use of operating OWF by top predators and study the impacts of OWF noise on zooplankton behavior. These efforts will advance our knowledge of acute and cumulative effects of operational OWF noise across pelagic food webs. Harmonising and combining these two sides, we will develop knowledge and tools for integration of all aspects of noise production and propagation from operational OWF. This will facilitate assessment of planned OWF expansion for marine spatial planning and environmental impact. Finally, we will synthesise knowledge and best practices from EU and international experiences with fixed offshore wind installations and transfer this into the development of policy, mitigation, and regulation for the floating OWF within national, EU and international frameworks. With expected substantial expansion in OWF infrastructure globally as part of the green shift, our data and approaches will help facilitate this transition while minimizing impacts on the marine ecosystems.

Budsjettformål:

PETROMAKS2-Stort program petroleum