Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø

Underwater Noise <orchestra, ecOsystem Responses to Constant offsHorE Sound specTRA>

Tildelt: kr 3,8 mill.

Økningen av menneskeskapt undervannsstøy (AUN) gjennom oljeutvinning, skipsfart og utbygging og drift av havvindparker (OWF) har endret det marine akustiske miljøet betydelig og er nå en global utfordring. AUN kan skade en rekke dyr ved å forårsake direkte skade på individuelle dyr, samt forstyrre viktig atferd som kommunikasjon, orientering, unngåelse av rovdyr og søking. Dette kan potensielt føre til økt dødelighet og redusert reproduksjon. Bentos og plankton spiller en nøkkelrolle i næringsnettet i verdenshavene. Data om effektene av spesielt kontinuerlig AUN på disse organismene er imidlertid knappe, noe som gjør det vanskelig å forutsi effekten av AUN på økosystemet og marine ressurser. ORCHESTRA kombinerer tverrfaglig ekspertise på plankton og bentos, og undervannsakustikk fra seks vitenskapelige institusjoner i fire europeiske land. Vi vil gjennomføre feltstudier på tvers av bassenger for å sammenligne atferdsmessige og fysiologiske påvirkninger på bentos og planktonarter og samfunn. Kombinert med feltundersøkelsene vil eksperimenter teste effekten av mer enn én stressfaktor, inkludert AUN og klimaendringer samtidig. Nye oppsett vil bli implementert for å overføre AUN-eksperimenter fra laboratoriet til felt for å teste AUN-effekter under realistiske forhold. De resulterende dataene vil bli kombinert med informasjon om lokale lydlandskap og artsmengder for å identifisere områder med størst risiko for å bli påvirket av AUN. Våre resultater kan implementeres i strategier for å redusere AUN-påvirkninger på marine økosystems nøkkelarter og samfunn og vil bidra til utvikling av kriterier og tiltak for å oppnå god miljøstatus i europeiske farvann.

The increase of anthropogenic underwater noise (AUN) through oil exploitation, shipping and the construction and operation of offshore wind farms (OWF) has altered the marine acoustic environment significantly and is now a global challenge. AUN can harm a variety of taxa by impairing an individual's physiology directly, as well as interfere with fitness relevant behaviours such as communication, orientation, predator avoidance and foraging, all potentially leading to increased mortality and decreased reproduction. Benthic and planktonic invertebrates play a key role as a dynamic link between lower and higher trophic levels in the world's oceans. However, data on the effects of especially continuous AUN on these organisms are scarce, which impedes our predictive capabilities on the effects of AUN on ecosystem functioning and the services marine ecosystems provide. ORCHESTRA combines interdisciplinary expertise on plankton and benthos, and underwater acoustics from six scientific institutions of four European countries. We will fill the knowledge gaps by conducting field studies across basins in order to compare behavioural and physiological impacts on invertebrate key species and communities. Combined with the field surveys, experiments will be carried out in a multiple stressor approach including AUN and warming scenarios, to allow cross-basin comparisons with different temperature regimes. Novel setups will be implemented in order to transfer AUN experiments from the laboratory into the field in order to test AUN effects under realistic conditions. The resulting data will be combined with information on local soundscapes and species abundances to identify in turn areas with the largest risks of being affected by AUN. Our results can be implemented in strategies for the mitigation of AUN impacts on marine ecosystem key species and communities and will contribute to the development of criteria and measures to reach Good Environmental Status in European waters.

Budsjettformål:

MARINFORSKHAV-Marine ressurser og miljø - havmiljø