Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Data capture by field test of environmentally friendly fiber-products in well fluids for reduced emissions and increased production.

Alternativ tittel: Datafangst ved felttest av miljøvennlig fiberholdige produkter i bore/kompletterings væsker for redusert utslipp og økt produksjon.

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektnummer:

340780

Prosjektperiode:

2023 - 2023

Geografi:

EMC har utviklet et produkt (AURACOAT C) for boring av frakturerte formasjoner. Produktet er ventet å virke like godt i vann- og oljebasert boreslam, og dermed bidra til at flere brønner kan bores med vannbasert slam. Produktet vil bidra til styrking av brønnveggen slik at lengre brønner kan bores og med redusert tap av borevæske. Resultatet vil være økt produksjon fra olje og gass seksjoner, forbedret brønnkontroll, redusert utslipp til miljøet og redusert forbruk og transport av kjemikalier. Produktet kan også brukes ved termisk boring og i brønn der det skal sementeres foringsrør/plugging. Laboratorietester er utført for å optimalisere tilsetning i forhold til planlagt brønn. Utvidet prøvetaking og testing av borevæsken på feltet er også bli gjennomført. Gjennomgang av feltdata og sammenligning med resultater fra lab er bli evaluert slik at nye testmetoder i lab kan benyttes for å predikere funksjon i brønn. EMC har dekket kostnader knyttet til eget personell, produksjonsoptimalisering og lab eksperimenter etc. Estimerte kostnader for Conoco Phillips er estimerte LCM produktkostnader i løpet av testperioden, samt kostnader til datafangst og bidrag til skriving av rapporter. Conoco Phillips har gjennomført første felt test på brønn med særdeles høyt poretrykk. Brønnen ble omtalt som en rekord på Ekofisk, som lengste "slimhole" brønn uten "tool failure" i feltets historie. Brønn nummer to be boret på Eldfisk, og det ble dokumentert vesentlig styrking av brønnveggen og resevoarseksjonen ble boret uten noe tap av borevæske. Prosjektet har redusert usikkerheten ved å ha gjennomført de to første pilotbrønnene med suksess. Videre testing i 9 brønner i 2023 har gitt nødvendig datagrunnlag under ulike forhold. Tap av væske til formasjonen som bores gjennom vil avhenge av styrken på formasjonen, sprekker og porøsiteten til selve bergarten. Karbonatreservoaret i Ekofisk-feltet er tomt på grunn av lang tids produksjon av olje og gass. Noen steder kan fortsatt ha jomfruelig trykk og andre områder har et høytrykksregime på grunn av injeksjon av væske/gass nær det nye borehullet. Kommunikasjon mellom borehull har også blitt erfart. Forebygging av væsketap til formasjonen ved boring av et nytt borehull kan være utfordrende. I noen tilfeller er væsketapet så høyt at en sementeringsoperasjon av lignende er nødvendig for å stoppe tapene. Variasjon i formasjonsstyrke, høy- og lavtrykkspartier, krever en sterk filterkake for å motstå det lokale overtrykket og hindre væsketap i formasjonen. Alle seksjoner som ble boret med borevæske inneholdt Auracoat C da tapshindrende materiale i testperioden er fullført. Alvorlig tap av væske til formasjonen har blitt opplevd. Tiltak for å kurere tapet har vært å trekke seg tilbake fra tap sonen , redusere væske egenvekter og pumpe piller med høy konsentrasjon med Auracoat C. Det er benyttet ulik konsentrasjon av AuracoatC i borevæsken, og man har opplevd høyere differansetrykk før alvorlige tapsproblemer har oppstått. Dette er det samme som i laboratoriet, høyere konsentrasjon av Auracoat C vil tillate høyere differansetrykk i brønnbanen før tap av borevæske til formasjonen. Høy konsentrasjon av andre fibermaterialer kan redusere effektiviteten eller ødelegge ned nedihullsverktøy. Konsekvensen vil være en lengre stopp i operasjonen. Dette er ikke erfart med Auracoat C i borevæsken i den konsentrasjonen som brukes på feltet.

Produktet med navnet AURACOAT® C har i prosjektperioden blitt anvendt ved boring av reservoar seksjoner på feltene Ekofisk, Eldfisk og Tommeliten, inklusiv brønnene 2/7 NB 2H, 2/7 NB 4H, 2/7 NB 3H, 2/7 DB 1 Y2H, 2/4 X 40 B, 2/4 X 30, 2/4 X 10 A, 2/4 A-2C, 1/9 AA 1 H. Observasjoner knyttet til materialhåndtering og praktiske forhold Kvaliteten på produktet har gjennomgående vært god og har gjennom produktperioden blitt noe forbedret ved at en mindre andel uønskede partikler er observert. Det har 01.01.2023 til 07.11.2023 blitt levert AURACOAT® C til overnevnte brønner. Produktene har blitt mikset inn i boreslam hos Halliburton, og har blitt levert i ferdige høykonsentrerte piller via båt. På rigg har disse pillene blitt mikset inn i boreslammet for å oppnå ønsket konsentrasjon. Gjennom prosjektperioden har forpakningen blitt noe endret. Big-bags har fått høyere produktmengde og en annen løsning for å bedre tilrettelegge for løfting, kutting og miksing. Små sekker har fått endret fyllingsgrad for å tilpasse enkel håndtering på Ekofisk X. Konklusjonen er at forpakning, miksing og transport fungerer hensiktsmessig og uten vesentlige problemer. Observasjoner boring Feltbruken av AURACOAT® C har i stor grad gjenspeilet data fra test i laboratorium. I forhold til tidligere løsning er produktkonsentrasjonen redusert, typisk med 50%, samtidig som brønner har blitt boret til ønsket dybde. Differensialtrykk har på flere brønner oversteget tidligere maksimaltrykk på 2000/2500psi. Trykkprediksjonsmodellen har så langt vært konsistent og i enkelte tilfeller har enda høyere trykk blitt registrert i brønn uten tap av brønnkontroll. Funksjonen har dermed ledet til redusert tap av borevæske til formasjonen og redusert bruk av «contingency liner/ beredskapsforingsrør». Produktet oppleves å ha god stabilitet i partikkelstørrelse og forseglingsevne som er opprettholdt over tid. For øyeblikket er ikke disse faktorene kvantifisert. Observasjoner knyttet til miljømessige forhold Grunnet produktets stabilitet og effektivitet i operasjon, har konsentrasjonen av tilsatt produkt blitt redusert med omkring 50% i forhold til tidligere benyttet produkt. Dette medfører redusert kjemikalieforbruk, redusert avfallshåndtering, samt redusert transportmengde til og fra land. I tillegg gjør redusert tap av borevæske til formasjonen at det totale kjemikalieforbruket og transportbehovet reduseres. Implikasjoner for framtidige brønner og overordnede konklusjoner Trykkprediksjonsmodellen tilsier at brønner som tidligere ikke kunne bores nå er gjennomførbare med ny produktløsning. Dette vil kunne muliggjøre bedre brønnplanlegging og lengre lateraler. Som konsekvens vil man kunne produsere forekomster av hydrokarboner som tidligere ikke var lønnsomme å produsere, og dermed øke utvinningsgraden fra eksisterende felt. Slike brønner er for øyeblikket på planleggingsstadiet. Fra et sikkerhetsperspektiv vil den økte forseglingsevnen medføre redusert risiko for tap av brønnkontroll.

EMC har utviklet et produkt (AURACOAT C) for boring av frakturerte formasjoner. Produktet er ventet å virke like godt i vann- og oljebasert boreslam, og dermed bidra til at flere brønner kan bores med vannbasert slam. Produktet vil bidra til styrking av brønnveggen slik at lengre brønner kan bores og med redusert tap av borevæske. Resultatet vil være økt produksjon fra olje og gass seksjoner, forbedret brønnkontroll, redusert utslipp til miljøet og redusert forbruk og transport av kjemikalier. Produktet kan også brukes ved termisk boring og i brønn der det skal sementeres foringsrør/plugging. Laboratorietester gjørs for å optimalisere tilsetning i forhold til planlagt brønn. Utvidet prøvetaking og testing av borevæsken på feltet vil også bli gjennomført. Gjennomgang av feltdata og sammenligning med resultater fra lab vil bli gjort slik at nye testmetoder i lab kan benyttes for å predikere funksjon i brønn. EMC dekker kostnader knyttet til eget personell, produksjonsoptimalisering og lab eksperimenter etc. Estimerte kostnader for Conoco Phillips er estimerte LCM produktkostnader i løpet av testperioden, samt kostnader til datafangst og bidrag til skriving av rapporter. Conoco Phillips og EMC har gjennomført første felt test på brønn med særdeles høyt poretrykk. Brønnen ble omtalt som en rekord på Ekofisk, som lengste "slimhole" brønn uten "tool failure" i feltets historie. Brønn nummer to be boret på Eldfisk, og det ble dokumentert vesentlig styrking av brønnveggen og resevoarseksjonen ble boret uten noe tap av borevæske. Prosjektet har redusert usikkerheten ved å ha gjennomført de to første pilotbrønnene med suksess. Videre testing i brønner i 2023 er nødvendig for å lage et tilstrekkelig datagrunnlag under ulike forhold. Testing i vannbasert slam er høyt ønsket/prioritert. UiS bidrar med publisering og veiledning av nærings PhD kandidat hos EMC, samt MSc/BSc studenter som skriver oppgave knyttet til prosjektet.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk