Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Videreutvikling av N2 Applieds nitrogenanrikede gjødsel ved hjelp av en oppgradert produksjonsprosess

Alternativ tittel: Development of N2 Applieds nitrogen enriched fertiliser by upgrading the production method

Tildelt: kr 1,5 mill.

N2 Applied utvikler en maskin som benytter plasmateknologi for fiksering av nitrogen fra luft, og absorberer nitrogenoksider i organisk avfall. Produktet etter behandling ("N2-prosessen"), NEO, er anriket med nitrat og nitritt, som øker gjødselverdien i det organiske avfallet og erstatter behov for kunstgjødsel. Prosessen reduserer også tapet av ammoniakknitrogen, som bedrer gjødselverdien ytterligere, og den stanser utslipp av metan, en potent drivhusgass. En mulig akilleshæl ved prosessen er mikrobiologisk denitrifikasjon, der en andel av tilført nitrogen omdannes til klimaskadelig lystgass. I et tidligere Forskningsrådstøttet prosjekt, ble det identifisert betingelser der denne denitrifikasjonen kunne unngås, også under langtidslagring på gården. Samtidig ble det også oppdaget et kjemisk utslipp av lystgass. Utslippet var betydelig lavere enn det som ville oppstått ved denitrifikasjon, men fordi lystgass er en potent drivhusgass er det allikevel viktig å utvikle en prosess som reduserer lystgassproduksjonen. Prosjektet vil ta utgangspunkt i forståelsen for nitrogentransformasjoner oppnådd gjennom en rekke forskningsprosjekter, og utvikle en oppgradert plasma-absorbsjonsprosess som reduserer tap av nitrogen og dermed lystgassutslippet. Dette vil maksimere gjødselproduktets agronomisk gevinst og miljøeffekt.

N2 Applied utvikler en maskin som benytter plasmateknologi for fiksering av nitrogen fra luft, og absorberer nitrogenoksider i organisk avfall. Produktet etter behandling ("N2-prosessen"), NEO, er anriket med nitrat og nitritt, som øker gjødselverdien i det organiske avfallet og erstatter behov for kunstgjødsel. Tidligere prosjekter (295979) har fokusert på optimalisering av drift for å begrense kjemisk og biologisk ustabilitet i ferdig produkt, og denne delen av prosessen er nå godt kartlagt. Selv om nitritt (NO2-) har en effekt som gjødsel så er det en komponent som skaper utfordringer knyttet til kjemisk nitrogentap under lagring, og noe av NO2- tapes som lystgass (N2O). N2O er en sterk drivhusgass, og reduserer noe av den positive innvirkningen på klimagassutslipp fra landbruk som ellers tilkommer ved bruk av N2-prosessen. Miljøgevinsten blir altså enda større dersom prosjektet lykkes i sitt mål. Innledende tester har vist at tilsats av oksidanter effektivt reduserer nitrittkonsentrasjon i NEO, og lystgassutslipp er mer eller mindre eliminert fra produktet etter tilsats. Bruk av både oksidanter medfører store endringer på opprinnelig prosess og produktksammensetning, og prosjektet tar for seg å kartlegge alle relevante aspekter for bruk av denne løsningen på kommersiell maskin. Det ønskes svar på hvor stor dose oksidant som er nødvendig for å oppnå ønsket fjerningsgrad av nitritt, hvor i prosessen tilsatsen gir best effekt, hvordan andre egenskaper ved NEO påvirkes, hvordan lagringsstabilitet på NEO endres og de agronomiske påvirkningene når produktet skal spres.

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder