Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging

Alternativ tittel: Sustainable value chain and material use in road construction

Tildelt: kr 38,0 mill.

Prosjektnummer:

340901

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2023 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Nye Veier skal redusere klimagassutslipp i byggefasen av vegprosjekter med 50 % innen 2030. For at vegbygging skal bli mer klima- og miljøvennlig, må vi ta i bruk ny, bærekraftig teknologi og nye metoder. Vegen fra pilot til marked er i dag både tidkrevende og omfattende. I dette prosjektet skal nye løsninger piloteres i Nye Veiers og Statens vegvesens pågående utbyggingsprosjekter. Ny kunnskap om klima- og miljøvennlig vegbygging skal bidra til endringer i rammebetingelser som kontraktsmodeller, innkjøpsregimer og regelverk. Målet er å etablere et system for hele bransjen som fremmer, og ikke hemmer, innovasjon og industrialisering. Løsningene som skal utvikles i prosjektet, vil erstatte noen av de største kildene til klimagassutslipp i vegprosjekter ved at de tar utgangspunkt i overskuddsmasser og materialer fra anleggsplasser, biprodukt fra gruve- og prosessindustrien og resirkulert glass. Minimum 10 nye, bærekraftige løsninger for vegkropp, tunnel og konstruksjoner langs veg skal kvalifiseres og piloteres i et samarbeid mellom byggherrene, entreprenørene, leverandørene og kompetansemiljøene. Disse skal testes ut i flere faser: 1) kvalifisering og pilotutvikling, 2) pilotering og 3) evaluering og industrialisering. Følgende faktorer skal testes: - Vegkropp: miljøasfalt, optimalisert materialproduksjon og sekundære materialer - Tunnel: sprøytebetong, vann- og frostsikring, prefabrikkerte tekniske rom og berginjeksjon - Konstruksjoner langs veg: betong med resirkulert tilslag, betong med alternativt bindemiddel og CO2-absorberende betong Konsortiet består av 17 partnere fra hele verdikjeden: Nye Veier AS, Bertelsen & Garpestad AS, Eramet Norway AS, Foamrox AS, Future Materials Katapultsenter, Norconsult AS, NTNU, Roxel Infra AS, Rygene-Smith & Thommesen AS, Saferock AS, SINTEF, Skanska Norge AS, Statens vegvesen, Universitetet i Agder, Veidekke Industri AS, Velde Industri AS og VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur.

Skal Nye Veier nå målet om 50 % reduksjon av klimagassutslipp i byggefasen av vegprosjekter innen 2030 må det gjennom innovasjon utvikles ny teknologi og nye metoder. De siste 20 årene har spennende teknologier blitt testet ut i piloter på norske veger, men det har vært vanskelig å få kommersialisert disse. Vegen fra pilot til marked er tidkrevende og omfattende, kun et fåtall har lyktes. I dette prosjektet skal vi bl.a. ved å gjennomføre store piloter fremskaffe ny kunnskap om faktiske drivere og barrierer i innovasjonsarbeidet i norsk vegbygging, og bearbeide disse for å utvikle et system som fremmer, og ikke hemmer innovasjon. I "DP2 Løsninger for redusert ressursbruk og lavere utslipp" skal vi ved bruk av forskningsbasert metode vurdere ulike løsninger ut fra et miljøperspektiv og identifisere de mest optimale løsningene for å begrense klimagassutslipp i vegbygging. "DP 3 Vegkropp" omfatter materialer til alle lag i vegkonstruksjoner. Her skal vi gjennom FoU-basert innovasjon utvikle fullskala piloter der vi prøver ut mer miljøvennlige asfaltdekker og øker bruken av lokale og sekundære materialer i vegbygging. I "DP4 Tunnel" skal vi teste, verifiser, pilotere og industrialisere materialer og løsninger som bedriftene i prosjektet utvikler for tunnel. Dette vil bidra til økt kunnskap, bedre ressursutnyttelse, økt eksport og bygging av tryggere og mer klima- og miljøvennlige tunneler. I "DP5 Konstruksjoner langs veg" skal vi utvikle og kvalifisere betongresepter med høyt innhold av resirkulerte gravemasser, knust betong, finknust sementpasta, SiGS, geopolymer fra gruvedrift og spesialtilpassede trefibre, som skal piloteres i konstruksjoner langs vegen. Hensikten med "DP6 Europavegen for ny norsk teknologi" er å dra nytte av pilotprosjektene som igangsettes i DP3-5 og byggherrenes risikovillighet, for å finne ny kunnskap om hva som er drivere og barrierer i innovasjonsarbeidet i norsk vegbygging med mål om å etablere et effektivt innovasjonssyste

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Finansieringskilder