Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Ocean Charger - maritim verdikjede for havvind med offshore energioverføring

Alternativ tittel: Ocean Charger - maritime value chain for offshore energy transfer within offshore wind

Tildelt: kr 21,0 mill.

Prosjektnummer:

340936

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2023 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Havvind er ansett som et av de raskest voksende områdene i den grønne omstillingen, og derfor er det også fokus på klimagassutslippene fra skip som er involvert i installasjon, idriftsettelse og vedlikehold av vindparkene. Siden elektrisk kraft er tilgjengelig på vindparkene, er det mulig å lade batterier regelmessig og ofte. Batterier gir begrenset rekkevidde, men gir til gjengjeld en uovertruffen energieffektivitet på nær 90 % fra kilde til sluttbruker. Batterier er med andre ord den desidert beste måten å utnytte den elektriske energien på, og siden behovet for elektrisk energi øker, er dette svært viktig. Prosjektet «Ocean Charger» skal utvikle, simulere og teste i full skala en skipsladeløsning som vil muliggjøre nullutslipps skipsoperasjoner på vindparkene. Dette vil fjerne mye av klimagassutslippene relatert til drift av vindparker. Prosjektet vil også se på hvordan denne løsningen kan utvides til andre skipstyper og -operasjoner, undersøke alternative typer energioverføring og hvordan slike operasjoner kan optimaliseres for å bruke minst mulig energi. Skipsoperasjoner basert på batterilading er en innovativ og ny måte å drive skip på, og for at dette skal bli en etablert løsning er det avgjørende å standardisere løsninger i verdikjeden, samt å se på hvordan dette kan påvirke forretningsmodellene. Siden det antas at dette er avgjørende for å få fart på utviklingen mot nullutslippsskipsdrift på vindparker, vil prosjektet kartlegge tilgjengelige løsninger, vurdere og anbefale videre arbeid.

Ocean Charger skal utrede og evaluere tekniske løsninger for energioverføring til batteridrevne skip offshore, og pilotere en fullskala installasjon ombord på et service-fartøy for havvind. I forlengelsen av en slik ladeløsning vil prosjektet se både på hvordan overføring av andre energibærere kan muliggjøres til havs, og hvilke porteføljer av fartøyskonsepter som best kan betjene havvindfeltene med null-utslipp. Prosjektet skal vurdere potensialet for at ulike fartøysegmenter i havvindoperasjoner kan benytte samme løsning, og utvikle nye forretningsmodeller for skipsoperasjoner basert på lading/ energitilførsel til havs. Konsortiet er bredt sammensatt med operatører, forskningsinstitusjoner, industripartnere, rederier og testsentre som dekker store deler av leverandørindustrien og offshorevirksomheter i Norge. Vard Design AS vil lede prosjektet, som spenner fra grunnleggende forskning (TRL 2-3), via testing til ferdigstilling av løsning for kommersialisering (TRL 7-8). NCE Maritime Cleantech er involvert for å bidra til kommunikasjon og legge til rette for skalering og implementering. Standardisering blir også analysert og vurdert med mål om å berede grunnen for én felles infrastruktur for lading av skip både i havn og offshore. Prosjektet adresserer både null-utslipp og maritim system-oppbygging for havvind, og arbeidet planlegges gjennomført slik at oppskalering av havvind-utbygging på norsk sokkel får tilgjengeliggjort effektive løsninger.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet