Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Bio4Metal - Utvikling av High Performance Biokarbon til produksjon av manganlegeringer

Alternativ tittel: Bio4Metal – Development of High Performance (HP) Biocarbon for production of manganese alloys

Tildelt: kr 16,0 mill.

Prosjektnummer:

340944

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2023 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Produksjon av metall er svært energikrevende og gir betydelige klimagassutslipp. Norsk metallurgisk industri har lenge etterspurt ny teknologi som kan redusere klimagassutslippene. På kort sikt er erstatning av fossilt karbon med biobasert karbon som reduksjonsmiddel i prosessen den eneste aktuelle muligheten for å redusere klimagassutslippene. Det er ennå ikke utviklet egnede biokarbonkvaliteter for produksjon av manganlegeringer. Eramet Norway er en ledende produsent av manganlegeringer og har som målsetning å være den mest klima- og miljøvennlige produsenten innen sin bransje. Eramet Norway har tre smelteverk i Norge som totalt anvender ca 250.000 tonn fossile reduksjonsmaterialer i året. Eramet Norway har som målsetning å redusere fossile CO2-utslipp med minst 43% innen 2030, tilsvarende 370 000 tonn CO2 pr år. Dersom man lykkes med å implementere bruk av 120.000 tonn HP biokarbon så vil dette gi en reduksjon i klimagassutslipp på 370.000 tonn CO2 årlig. Dette utgjør 3% av det totale utslippet fra norsk landbasert prosessindustri. Teknologien for fremstilling av HP Biokarbon muliggjør anvendelse av avfallstrevirke og biprodukter fra norsk skogbasert industri som råstoff. Dette vil bidra til en mer effektiv sirkulærøkonomi med bedre ressursutnyttelse, økt materialgjenvinning og potensiale for økt verdiskapning i skogindustri og avfallsgjenvinning. Bio4Metal prosjektet har som mål å danne tilstrekkelig grunnlag for etablering av et skalerbart, modulært demonstrasjonsanlegg med en produksjonskapasitet på ca. 5000 tonn HP biokarbon år. Bio4Metal-konsortiet inkluderer aktuelle sluttbrukere av HP Biokarbon innen metallurgisk industri, en pyrolyseteknologileverandør, aktuelle produsenter av HP Biokarbon innen skogbasert industri og gjenvinningsindustri, et nasjonalt ledende kompetansemiljø innen pyrolyseteknologi og et katapultsenter med egnede fasiliteter for å teste produksjon av manganlegeringer i pilotskala.

Produksjon av metall er energikrevende og medfører betydelige klimagassutslipp. Norsk metallurgisk industri har lenge etterspurt ny teknologi som kan redusere klimagassutslippene. På kort sikt er erstatning av fossilt karbon med biobasert karbon som reduksjonsmiddel i prosessen den eneste aktuelle muligheten for å redusere klimagassutslippene. Bio4Metal skal videreutvikle, oppskalere og verifisere en ny teknologi for produksjon av en ny type biokarbonmateriale kalt «High Performance (HP) Biokarbon» som skal være egnet til produksjon av manganlegeringer. Det finnes ikke egnede biobaserte reduksjonsmidler til produksjon av manganlegeringer i markedet i dag. En vellykket implementering av Bio4Metal prosjektet vil derfor muliggjøre grønn omstilling og vesentlig reduksjon i klimagassutslipp for norsk metallurgisk industri. Teknologien for fremstilling av HP Biokarbon muliggjør anvendelse av avfallstrevirke og biprodukter fra norsk skogindustri som råstoff. Dette vil gi bedre ressursutnyttelse, økt materialgjenvinning og potensiale for økt verdiskapning i skogbasert industri og avfallsgjenvinning. Prosjektet skal koble kunnskapsutvikling, teknologiutvikling og oppskalering og etablere en plattform for å kommersialisere produksjon av HP Biokarbon i Norge.

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Finansieringskilder