Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

New products from cultivated seaweed for blue-green value-chains

Alternativ tittel: Nye produkter fra dyrket tare for blå-grønne verdikjeder

Tildelt: kr 30,0 mill.

Det grønne skiftet innebærer blant annet en overgang fra bruk av fossile til fornybare ressurser. Det betyr at vi i større grad enn før må basere oss på biologisk material – biomasse - som dyrkes på et så lavt nivå som mulig i næringskjeden. Makroalger – som tang og tare – kan dyrkes i havet og får all energien sin fra solen gjennom fotosyntese og utgjør en slik fornybar ressurs. Årlig dyrkes det over 35 millioner tonn makroalger på verdensbasis, mens det i Norge og Europa foreløpig bare dyrkes noen hundre tonn. Vi vet at potensialet for taredyrking i Norge og Europa er stort, men biomassen må brukes på riktig måte for å utgjøre noen forskjell. Det må også være et marked for biomassen og produktene den inngår i. Målet med prosjektet GP Seaweed er å utvikle miljø- og klimavennlige produkter fra tare innen fire markeder og verdikjeder: mat, fôringredienser, biologisk nedbrytbar plast, og gjødsel og biokull for jordforbedring og klimapositiv karbonlagring. Vi vil fokusere på produkter med kortest mulig vei til markedet, men også skaffe til veie kunnskap som kan danne basis for helt nye produkter. Dette vil bidra til at norsk tarenæring ikke bare er en viktig råvareleverandør, men også leverandør av etterspurte sluttprodukter og kompetanse. Produksjonen skal utnytte tarebiomassen fullstendig, uten svinn. GP Seaweed skal bidra til utvikling som er nødvendig for å oppskalere teknologi, redusere prosesseringskostnader og for å tilpasse råvaren best mulig til sluttproduktene. GP Seaweed skal gjennomføres i løpet av tre år (2023-2025) av syv industribedrifter og seks forsknings- og utviklingsmiljøer. Industripartnerne er Circle Green, B'ZEOS, MIKO Innovation, Felleskjøpet fôrutvikling, Seaweed Solutions (SES), Ocean Forest og Algea, mens forsknings- og utviklingspartnerne er SINTEF Ocean, SINTEF Energi, SINTEF Industri, NTNU, NIVA og Mære landbruksskole.

GP Seaweed will develop new products based on cultivated kelps, which can expand the markets and accelerate the growth in the seaweed farming, and at the same time contribute to climate regulation and mitigation. The consortium consists of seven industry partners and five R&D-partners. The industry partners consist of companies with the green transition as their business idea (Circle Green, B'Zeos, MIKO Innovasjon), companies that consider seaweed as a new feedstock for existing, or new products (Felleskjøpet Fôrutvikling), and seaweed producers and biorefineries (SES, Ocean Forest, Algea). Four value chains and markets are represented: Biodegradable plastics; fertilizers and biochar for soil improvement and carbon storage; food, which currently is the main market for Norwegian cultivated seaweed; and feed ingredients. Within each of the four markets, products with varying time perspective for commercialization have been identified by the respective industry partners. The project will consider essential steps from efficient cultivation of environmentally friendly and tailored high quality kelp biomass via storage and conditioning to end products. Cost and energy efficient production processes will be developed, including pre-processing methods to ensure high-quality biomass for food applications; separation and extraction methods to produce crude and purified polysaccharides for plastics and feed applications; and pyrolysis or combustion processes to prepare biochar. The effects of industrial kelp cultivation on marine ecosystems will be assessed, ensuring a sustainable, environmental growth of this – in Norway – new industry. Further, the potential of seaweed farming for carbon sequestration and thus climate regulation and mitigation will be quantified. The expected innovations will contribute to value creation in the industries, as well as contributing significantly to accelerate the green shift in Norway and beyond by combining blue and green value chains.

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet