Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø

Marine co-existence scenario building

Alternativ tittel: Scenariobygging for marin sameksistens

Tildelt: kr 8,8 mill.

Behov for energi og mat fra havet forventes å føre til betydelig vekst i bruken av våre nære havområder de neste 10-20 årene. DNVs rapport «Ocean’s Future to 2050» viser at kampen om havareal tilspisser seg, og at en vesentlig del av verdens kystsoner allerede er under sterkt press. Utbygging av havvind og akvakultur må skje på en ansvarlig og bærekraftig måte innen rammene for en helhetlig arealplanleggingsprosess som tar hensyn til andre interessenter, og hvor kvalitative kriterier også benyttes i vurdering av nye prosjekter. DNV vil lede et 3-årig innovasjonsprosjekt i samarbeid med Mainstream Renewable Power, Norges Fiskarlag, Salmar Aker Ocean og Havforskningsinstituttet. Prosjektet heter MARCO (Marine Co-existence Scenario Building), og vil bygge en verktøykasse for å vurdere ulike scenarier for sameksistens og naturbaserte løsninger. Sameksistens er ikke bare mellom næringsaktører, f.eks. fiskeri og havvind, men også med natur. Prosjektets målsetning er å etablerer et felles kunnskapsgrunnlag blant havinteressenter der scenarier utvikles i fellesskap for å løse målkonflikter, identifisere synergier og forhandle vinn-vinn-løsninger samtidig som havets helse ivaretas. Kunnskapsgrunnlaget vil kombinere data og analyser i rom og tid for å gi økt innsikt i langtidsvirkninger, som f.eks. følger av klima endringer og endringer i økosystemers sammensetning og tjenester, noe vi også vet innebærer usikkerhet. En viktig side av dette blir å prøve å vurdere samlet belastning på natur fra de planlagte aktivitetene. MARCO skal bidra til tillit og åpenhet i beslutningsprosesser og scenariene vil lette dialog og samhandling mellom interessenter. Dette vil gi investorer, utbyggere, og planleggere trygghet i at investeringer og disponering av havareal baseres på en helhetlig, omforent, og kunnskapsbasert vurdering.

The proposed innovation concept, MARine CO-existence scenario building (MARCO), is a toolbox to be used in connection with strategic planning and stakeholder dialogues for offshore field developments and marine spatial planning. It aims to provide transparency and trust in consenting processes and stakeholder dialogues through establishing a common knowledge base among ocean stakeholders, enabling them to resolve goal conflicts, identify synergies, and negotiate win-win solutions. MARCO is unique in the way it will combine both spatial and temporal analysis and how it will allow project partners and other ocean stakeholders to interactively explore different scenarios for co-existence that they have jointly defined. The spatial analysis will utilize GIS technology for mapping out plausible development trajectories in selected regions, and use of spatial analysis techniques to link and explore implications to marine ecosystems and vice versa. The temporal analysis using system dynamics modelling will link economic development with impact on nature through clearly devised causal relationships and feedback loops. A key research challenge will be to capture the complexity of the blue economy and marine ecosystems in a combined analysis that address key uncertainties, barriers, and opportunities connected to spatial conflicts and the need to safeguard ocean health.

Budsjettformål:

MARINFORSK-Marine ressurser og miljø