Tilbake til søkeresultatene

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri

Realizing the full potential of krill processing side streams in sustainable health-promoting ingredients (RealKrill)

Alternativ tittel: Realizing the full potential of krill processing side streams in sustainable health-promoting ingredients (RealKrill)

Tildelt: kr 5,2 mill.

Prosjektnummer:

341007

Prosjektperiode:

2023 - 2026

Geografi:

Samarbeidsland:

Aker Biomarine (AKBM) er et norsk fiskeri- og bioteknologiselskap med visjon om å forbedre både mennesker og planetens helse. Selskapet høster og produserer krillprodukter i tre hovedvertikaler: fôr til akvakultur, fôr til kjæledyr og omega-3 olje for humant konsum. Restråstoff avledet fra Aker Biomarine sin omega-3 oljeproduksjon danner et avfettet krillmel som for tiden selges til en lavere pris som ingrediens i fôr til akvakulturindustrien. AKBM har utviklet en prosess bygget på enzymatisk proteinhydrolyse som resulterer i en ny proteinisolat ingrediens fra krill. AKBM er i ferd med å bygge et pilotproduksjonsanlegg og innovasjonssenter i Ski, beregnet å være i drift i midten av 2023. Selskapet har sett potensialet til å øke verdipotensialet til proteiningrediensen rettet mot kostilskuddmarkedet, ved å undersøke muligheten for å avdekke en verdiøkende egenskap hos produktet, nemlig bioaktivitet. . Dette prosjektet dreier seg om utviklingen av disse mulige bioaktive ingredienser for mat og drikke, med helsemessige fordeler utover deres ernæringsmessige verdi, for å skape produkter og markedsføre seg mot det såkalte funksjonell mat- og drikke markedet. Prosjektet er tett forankret i AKBMs misjon om å adressere flere av FNs bærekraftsmål (SDG). Å akselerere innføringen av nye helsefremmende marine ingredienser, vil redusere avhengigheten av landbaserte ingredienser, fremme samfunnshelse og støtte oppunder bærekraftige initiativ rettet mot havbruk.

Aker Biomarine (AKBM) is a Norwegian fishery- and biotechnology company with a vision to improve human and planetary health. The company currently harvests and produce krill-derived products into three main verticals: feed for aquaculture, feed for pets and a human supplement omega 3 phospholipid-rich oil. The core process for AKBM omega-3 oil production results in a side stream defatted krill meal, currently sold as a low-value aquaculture feed ingredient. AKBM has been developing a mild process built on enzymatic protein hydrolysis resulting in a krill protein isolate ingredient. AKBM is in the process of building a pilot production plant & innovation center in Ski (Norway), estimated to be functional in mid-2023. AKBM has seen the potential to move beyond the nutritionally existing excellent protein isolate ingredient targeted for the food supplement market, towards the development of a new set of products exhibiting an even more attractive marketable feature, namely bioactivity. This project revolves around the development of these potential bioactive ingredients for foods and beverages with health benefits beyond their nutritional value, creating so-called functional foods and beverages. The project is closely aligned with AKBM’s mission to achieving several of the UN Sustainability Development Goals (SDG). Accelerating adoption of new health promoting marine ingredients, will reduce dependency on land-based ingredients, promote societal health and support conservation of oceans.

Budsjettformål:

MARINFORSKFISK-Marine ressurser og miljø - fiskeri