Tilbake til søkeresultatene

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Sirkulær verdikjede for smarte øremerker

Alternativ tittel: Circular value chain for smart ear tags

Tildelt: kr 1,6 mill.

Økt fokus på effektiv og bærekraftig dyrevelferd og mattrygghet har bidratt til økte krav til registrering og sporing av husdyr over hele verden. Nye regelverk fra EU, blant annet den nye "Animal Health Law", medfører strengere krav til registrering av dyr og deres avstamming. Selv om øremerker på husdyr er en veletablert standard i dyrehold i mange deler av verden, står dyreeiere overfor et voksende behov for bedre sporing og oppfølging av sine dyr, spesielt de som er ute på beite. RealTimeID tilbyr en ny type aktive elektroniske øremerker egnet for småfe som sau, rein og andre lavverdidyr, som typisk beveger seg over store arealer. Dyreeiere får presis informasjon om blant annet identifikasjon, posisjon, familierelasjoner og dyrehelse for hvert individ. Informasjonen er viktig for registrering og sporing av dyr, i tillegg til overvåking og detektering av avvik i sanntid. Løsningen er utviklet i Norge og har et betydelig eksportpotensial. Prosjektet utvikler masseproduksjon for elektroniske øremerker for husdyr og en sirkulær verdikjede. Dette vil sikre øremerker til en konkurransedyktig pris, og evne til å levere store volumer av ørermerker ut i markedet i takt med markedsvekst. En ny kostnadseffektiv produksjon, logistikk og distribusjon av øremerker vil bli utviklet. Dagens arbeidsmetoder og prosesser i verdikjeden som involverer både gårder og slakterier vil forbedres. Nye løsninger for retur av øremerker og gjenbruk av komponenter vil utvikles, samt sanntidsstyring i den nye produksjonen og verdikjeden basert på data som fanges gjennom sporingsteknologien i selve øremerkene. Forskningen vil bidra til å utvikle ny kunnskap, metoder og verktøy som er nødvendig for å løse utfordringer til masseproduksjon av elektroniske øremerker og etablering av en sirkulær verdikjede. Resultatene fra forskningen vil bidra til utvikling av nye konsepter og løsninger som testes i virkelige omgivelser. I prosjektet samarbeider RealTimeID med FoU-leverandøren SINTEF Digital.

Øremerker på husdyr er en veletablert standard i dyrehold i mange deler av verden. Nye regelverk fra EU, blant annet den nye "Animal Health Law", medfører økte krav til registrering av dyr og deres avstamming. Dyreiere ser et voksende behov for bedre sporing og oppfølging av sine dyr, spesielt de som er ute på beite. RealTimeID har utviklet en ny type aktive elektroniske øremerker egnet for småfe som sau, rein og andre lavverdidyr, som typisk beveger seg over store arealer. Gjennom løsningen får dyreeiere presis informasjon på individnivå om blant annet identifikasjon, posisjon, familierelasjoner og dyrehelse. Informasjonen er viktig for registrering og sporing av dyr, samt og overvåking og detektering av avvik i sanntid, noe som vil bidra til effektiv og bærekraftig dyrevelferd og mattrygghet. Løsningen er utviklet i Norge og har et betydelig eksportpotensial. For å lykkes i markedet må RealTimeID utvikle en effektiv produksjon og verdikjede, som sørger for en konkurransedyktig pris og klarer å møte en rask vekst i etterspørsel. Prosjektets idé er å utvikle en ny produksjon for smarte øremerker og en sirkulær verdikjede som involverer både gård og slakteri. Prosjektet tar for seg en ny kostnadseffektiv produksjon, logistikk og distribusjon av øremerker og betydelig forbedret arbeidsmetoder og prosesser i verdikjeden. I tillegg utvikles løsninger for returer av øremerker og gjenbruk av komponenter, samt for sanntidsstyring i produksjon og verdikjede basert på sporingsteknologi i øremerkene. Forskningsaktivitetene vil bidra til å utvikle ny kunnskap, metoder og verktøy som er nødvendig for å løse utfordringer knyttet til masseproduksjon av elektroniske øremerker og etablering av en sirkulær verdikjede. I prosjektet samarbeider RealTimeID AS med FoU-leverandøren SINTEF Digital.

Budsjettformål:

FFL-JA-Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri

Finansieringskilder