Tilbake til søkeresultatene

ENERGIX-Stort program energi

Rengjøringsrobot for ankerkjetting (SeeMoor)

Alternativ tittel: Mooring chain cleaning robot (SeeMoor)

Tildelt: kr 11,2 mill.

Flytende installasjoner til havs er oppankret med et system av ankerkjetting som trenger regelmessig tilstandskontroll. Prosjektet SeeMoor skal utvikle en robot som gjør det mulig å rengjøre kjetting for marin groe og overflaterust, og skal fungere uavhengig av vanndybde. Det finnes mange kjente metoder for rengjøring. Felles for alle er at de fungerer bra på land, men effekten avtar raskt jo dypere man beveger seg under vann, og da vil man ikke kunne klare å fjerne overflaterust på store havdyp. OceanTech har utviklet et rengjøringskonsept der man bruker samme prinsipp som sandblåsing. Forskjellen er at man fører partikler i en vannstrøm mot overflaten som skal rengjøres. I tillegg er systemet designet slik at partiklene kan gjenbrukes, noe som er vesentlig for å utføre en slik rengjøringsprosess under vann. Dette rengjøringskonseptet fungerer svært bra, og en av hovedoppgavene er å verifisere at det ikke skader stålets overflate. Her vil Sintef Industri ved avdeling for Materialer og nanoteknologi ha en viktig rolle med sin unike kompetanse innen analyse av strukturer og materialer. I tillegg skal prosjektet lage dataprogrammer for bildebehandling, slik at man kan avgjøre når rengjøringen er tilstrekkelig. Det skal samles inn data fra testing som man videre skal bruke i maskinlæring for å vurdere at ankerkjettingen er tilstrekkelig rengjort. Rengjøring ned til bart stål øker korrosjonshastigheten, og det er derfor viktig at man ikke rengjør mer enn nødvendig. Det samme bildebehandlingsprogrammet skal kunne styre rengjøringsdysen slik at man rengjør bare akkurat der det er nødvendig. Dagens metode for inspeksjon av ankerkjetting er at man transporterer den til land for kontroll. Ved å gjøre det mulig å inspisere ankerkjetting under vann vil man spare utslipp av klimagasser fra langvarige marine operasjoner. Man vil også kunne øke kjettingens levetid da man vil få sikrere inspeksjonsdata gjennom, at man kan gjøre inspeksjon oftere og fra et større utvalg kjettinger.

Flytende installasjoner til havs er oppankret med et system av kjetting. Dette kan være plattformer og skip som produserer olje og gass, men vi ser også at det vil komme et enda større volum av flytende enheter når vi skal starte med energiproduksjon fra flytende vindmøller, samt at vi flytter fiskeoppdrett til store merder ute i havet. Det er et kontinuerlig behov for å kunne utføre tilstandskontroll av ankerkjetting. Med dagens tilgjengelige teknologi er det ikke mulig å utføre effektiv rengjøring og inspeksjon da dette er svært tidkrevende. Inspeksjon utføres i dag ved å ta opp ankerkjettingen, og inspisere den på land. Dette gjøres med store ankerhåndteringsfartøy. Inspeksjonsintervallene med bruk av fartøy utføres sjeldent på grunn av at dette er kostbare maritime operasjoner, og derfor blir også estimert levetid for kjetting unødvendig konservativ. Prosjektet skal utvikle en rengjøringsrobot som gjør det mulig å fjerne marin groe og overflaterust, og deretter inspisere ankerkjetting effektivt uten å ta kjettingen opp av vannet. Systemet skal fungere uavhengig av vanndybde. Valgt konsept for rengjøring vil påvirke kjettingens ståloverflate, og ved overeksponering vil man potensielt redusere kjettingens utmattingslevetid. En av de største utfordringene i prosjektet er derfor å sikre at man ikke skalder ankerkjettingen. Utviklingen vil gjennomføres i samarbeid med SINTEF som vil være ansvarlig for forskningen. De ligger langt fremme i forskning innen utmattingsanalyser av ankerkjetting og hvilke faktorer som påvirker levetiden for ankerkjetting. I tillegg skal det utvikles 3D-kamerateknologi som gjøre det mulig å posisjonere rengjøringsroboten og optimalisere rengjøringen. SINTEF vil også være sentrale innen dette området. Redusert bruk av marine operasjoner med store fartøy, samt at en forlenget levetid vil redusere behovet for produksjon av ny ankerkjetting. Dette til sammen vil gi en stor miljøgevinst i form av et betydelig redusert utslipp av CO2.

Budsjettformål:

ENERGIX-Stort program energi