Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

TappingMate - Autonom robotisert løsning for tappeprosesser i smelteverk

Alternativ tittel: TappingMate - Autonomous robotic solution for tapping processes in smelters

Tildelt: kr 11,5 mill.

Gjennom industriell forskning skal prosjektet bidra til å realisere en radikalt ny løsning for robotisert autonom tapping av flytende metall fra smelteovner - TappingMate. Tappeprosesser utføres i dag med utstyr som betjenes manuelt og personell må derfor være nær smelteovnen. Dette miljøet har mange utfordringer: Høye omgivelsestemperaturer på opptil 80°C, ekstreme makstemperaturer med gasser på inntil 2000°C, sprut av flytende metall på 1800-1900°C, forurenset luft, støv, kraftig elektromagnetiske felt og fare for overslag. Dagens driftsmetoder gir høy risiko for personskade, miljøutslipp, materialsvinn, og er lite effektiv med tanke på drift. Prosjektet vil anvende ulike verktøy, maskinsyn, sensorer og automasjonsutstyr som tidligere ikke er brukt på roboter i ekstremsoner på smelteverk. FoU arbeidet i prosjektet omfatter utvikling av sensorløsninger, beskyttelse av sensorer, innhenting av data i ekstreme industrielle miljø og utvikling av maskinlæringsmodell for autonom robotisert utførelse av tappeprosessen. Autonom robotisert styring av tappeprosessene er et unikt produkt som ikke eksisterer i dagens marked. Produktet vil være state-of-the-art i bruk av autonome roboter i ekstreme industrimiljø, og vil flytte grenser for hvor mye varians som er mulig i en automatisert prosess, som følge av bred utnyttelse av maskinlæring. Bak prosjektet står et sterkt konsortium med de beste forutsetninger for å lykkes. MOMEK TappingMate og MOMEK Services har industriell spisskompetanse innen innovasjon og produksjon og sterk gjennomføringskraft. SINTEF har har spisskompetanse og kjennskap til forskningsfronten innen sensorikk og analyse. Pioneer Robotics er spesialister på løsninger innen robotikk. Elkem representerer det krevende brukerperspektivet og vil sikre relevans for industrien, samt stille personell og produksjonslokaler til bruk i prosjektet. KUKA er en av verdens største leverandører av industriroboter og skal bidra med kompetanse innen robotikk og sensorikk.

Gjennom industriell forskning skal prosjektet bidra til å realisere en radikalt ny løsning for robotisert autonom tapping av flytende metall fra smelteovner - TappingMate. Tappeprosesser utføres i dag med utstyr som betjenes manuelt og personell må derfor være nær smelteovnen. Dette miljøet har mange utfordringer: Høye omgivelsestemperaturer på opptil 80°C, ekstreme makstemperaturer med gasser på inntil 2000°C, sprut av flytende metall på 1800-1900°C, forurenset luft, støv, kraftig elektromagnetiske felt og fare for overslag. Dagens driftsmetoder gir høy risiko for personskade, miljøutslipp, materialsvinn, og er lite effektiv med tanke på drift. Prosjektet vil anvende ulike verktøy, maskinsyn, sensorer og automasjonsutstyr som tidligere ikke er brukt på roboter i ekstremsoner på smelteverk. FoU arbeidet i prosjektet omfatter utvikling av sensorløsninger, beskyttelse av sensorer, innhenting av data i ekstreme industrielle miljø og utvikling av maskinlæringsmodell for autonom robotisert utførelse av tappeprosessen. Autonom robotisert styring av tappeprosessene er et unikt produkt som ikke eksisterer i dagens marked. Produktet vil være state-of-the-art i bruk av autonome roboter i ekstreme industrimiljø, og vil flytte grenser for hvor mye varians som er mulig i en automatisert prosess, som følge av bred utnyttelse av maskinlæring. Bak prosjektet står et sterkt konsortium med de beste forutsetninger for å lykkes. MOMEK TappingMate og MOMEK Services har industriell spisskompetanse innen innovasjon og produksjon og sterk gjennomføringskraft. SINTEF har har spisskompetanse og kjennskap til forskningsfronten innen sensorikk og analyse. Pioneer Robotics er spesialister på løsninger innen robotikk. Elkem representerer det krevende brukerperspektivet og vil sikre relevans for industrien, samt stille personell og produksjonslokaler til bruk i prosjektet. KUKA er en av verdens største leverandører av industriroboter og skal bidra med kompetanse innen robotikk og sensorikk.

Budsjettformål:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Temaer og emner

IKT forskningsområdeIKT forskningsområdeMenneske, samfunn og teknologiIKT forskningsområdeKunstig intelligens, maskinlæring og dataanalyseDigitalisering og bruk av IKTNordområdeneIKT forskningsområdeVisualisering og brukergrensesnittAnvendt forskningNaturmangfold og miljøTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterPortefølje Energi og transportForurensningKutt i utslipp av klimagasserPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)FNs BærekraftsmålPortefølje Muliggjørende teknologierFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonLTP3 IKT og digital transformasjonLTP3 Uttesting og kommersialisering av FoUPortefølje InnovasjonFNs BærekraftsmålMål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekstPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelAvanserte produksjonsprosesserBransjer og næringerKlimarelevant forskningDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorBransjer og næringerProsess- og foredlingsindustriAvanserte produksjonsprosesserBruk av avansert produksjonsteknologi (ny fra 2015)LTP3 Klima, polar og miljøPolitikk- og forvaltningsområderLTP3 Klima, miljø og energiLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLavutslippLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje Klima og miljøNaturmangfold og miljøLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetIKT forskningsområdeRobotikk, automatisering