Tilbake til søkeresultatene

LOVOGRETT-Juridisk forskning

Research Centre on the European Dimension of Norwegian Law

Alternativ tittel: Senter for forskning på norsk retts europeiske dimensjon

Tildelt: kr 21,0 mill.

Prosjektnummer:

341262

Prosjektperiode:

2023 - 2028

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Gjennom EØS-avtalen deltar Norge i EUs indre marked. Hovedformålet med det indre markedet er å sikre fri bevegelighet av varer, tjenester, personer og kapital. For å oppnå dette formålet er det behov for felleseuropeiske regler. Etter 70 år med rettsutvikling har EUs institusjoner skapt et omfattende europeisk regelverk, som Norge ifølge EØS-avtalen er forpliktet til å gjennomføre nasjonalt. Senter for forskning på norsk retts europeiske dimensjon (EurNorRett) studerer utfordringene med å gjennomføre europeisk regelverk i norsk rett. Tre grupper av utfordringer står sentralt. For det første kartlegger senteret utfordringene med å oppdage EØS-dimensjonen. En av årsakene bak den såkalte NAV-skandalen var at store grupper av jurister fullstendig overså betydningen EØS-rettens regler om fri bevegelighet hadde for adgangen til å nekte trygdemottakere å reise utenlands. Den neste gruppen utfordringer knytter seg til tolkning og anvendelse av EØS-rett. Det er ofte utfordrende for de som praktiserer regelverket i Norge å tolke europeisk regelverk. Dels er det utfordrende å tolke og anvende et felleseuropeisk regelverk som finnes i 24 forskjellige språkversjoner, og dels har EØS-avtalen særtrekk og egenheter som bidrar til å komplisere tolkningen ytterligere. Senteret vil kartlegge disse utfordringene, og foreslå metoder og fremgangsmåter som kan bidra til mer korrekte tolkninger. For det tredje analyserer Senteret utfordringene med å håndtere spenninger mellom nasjonalt regelverk og EØS-retten. Slike spenninger skal i prinsippet elimineres når nye europeiske regler skal gjennomføres i norsk rett. Men, dersom relevant europeisk regelverk enten overses eller feiltolkes, vil spenningene bestå, og måtte håndteres i etterkant. Senteret vil analysere hvordan slike spenninger kan unngås og håndteres. Det vil blant annet innebære å vurdere hvordan europeiske regelverk best kan gjennomføres i norsk rett.

The proposed Centre, EurNorLaw, will analyse three main challenges to implement EEA law into Norwegian law: 1) Discovering the EEA dimension in law; 2) Interpreting and applying EEA law; 3) Addressing potential tensions between EEA law and domestic law. These main challenges will be analysed across various fields of law to develop general insights applicable to the legal system as a whole – notably social security law, labour and non-discrimination law, immigration law, environmental and natural resources law, and data and AI law. Moreover, general administrative law applies across most of these fields of law. Over time, EurNorLaw will include additional fields, ensuring that EEA law is integrated wherever relevant. We draw on social science theory and methodology to investigate underlying reasons for ignoring or misinterpreting EEA law. Legal and political theory will contribute to address the partially conflicting values of democratic accountability, transparency, loyalty to EEA law, and the rule of law. The insights gained from the research will be actively used in teaching of law students and further education for legal professionals. The Centre will be a powerhouse for legal research, legal training and life-long education, providing scientifically based knowledge to the legal professional and academic society in general and the public administration in Norway and other stakeholders in particular.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

LOVOGRETT-Juridisk forskning

Finansieringskilder