Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Riktig legemiddelbruk hos personer med utviklingshemming - det gjelder livet

Alternativ tittel: Correct medication use by individuals with intellectual and/or developmental disabilities - it applies to Life

Tildelt: kr 7,0 mill.

Innovasjonsideen er å utvikle ny verdifull kunnskap hva som er sikker legemiddelbruk hos personer med utviklingshemming. Hovedmålet er å designe et rammeverk (rutiner og prosesser) som sikrer trygg legemiddelbruk og gir et kvalitativt bedre tilbud til personer med utviklingshemming. Sekundære mål er at pårørende og ansatte vil oppleve bedre trygghet i arbeidet med legemidler, og gjennom bedre samhandling arbeide mer effektivt ved bruk av digitale støttefunksjoner. Innovasjonsideen er nærmere bestemt å utvikle/videreutvikle følgende: 1) Legemiddelhåndtering: Samkjøre rutiner, prosedyrer og arbeidsprosesser som ivaretar alle sider ved legemiddelbruk, legemiddelhåndtering, og kommunikasjon mellom omsorgsledd for personer med utviklingshemming. 2) Legemiddelterapi: Kartlegge forskrevne legemidler og samle kunnskap om utfordringer knyttet til legemiddelbruk som denne gruppen har. Basert på dette vil vi utvikle nye metoder for legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang for å kunne optimalisere legemiddelbruk. 3) Nytt rammeverk for trygg legemiddelbruk i miljøtjenesten. Å endre, utvikle, eller teste vesentlig nye rutiner, prosedyrer og kommunikasjonsformer for trygg legemiddelbruk er utfordrende. Kompleksiteten til systemer som ivaretar legemiddelhåndtering gjør det spesielt utfordrende å lage gode digitale løsninger som ivaretar samhandling omkring legemiddelhåndteringen. De komplekse problemstillingene personer med utviklingshemming har, samt ny viten innen persontilpasset medisin, betyr at det er avgjørende å bygge ny kunnskap, jobbe i team, tilrettelegge for at legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang foretas jevnlig, samt at legemiddelinformasjon gis og tilpasses den enkelte person med utviklingshemming. I tillegg vil fokuset rundt persontilpasset medisin medføre at kommunen må utvikle nye retningslinjer for bruk av farmakogenetiske tester slik at legen kan skreddersy legemiddelvalg og dosering til den enkelte.

Innovasjonsprosjektet "Riktig legemiddelbruk hos personer med utviklingshemming det gjelder livet" tar utgangspunkt i de ansattes opplevelse at det utfordrende å få til optimal legemiddelhåndtering for personer med utviklingshemming, da det forekommer mye endringer i medisinlistene. En annen utfordring er manglende kunnskap om hvordan pasientgruppen omsetter medisiner eller hvordan man skiller bivirkninger av medisiner fra symptomer på sykdommer. Ansatte forteller også at pårørende må oppdatere de ansatte om endringer i medisinlistene. Dette gjelder både for voksne som bor fast i bolig og barn som er på avlastning i kommunen. Innovasjonsideen er å utvikle/videreutvikle: * Legemiddelhåndtering: Samkjøre rutiner, prosedyrer og arbeidsprosesser som ivaretar alle sider ved legemiddelbruk, legemiddelhåndtering, og kommunikasjon mellom omsorgsledd for personer med utviklingshemming. * Legemiddelterapi: Kartlegge forskrevne medisiner og samle kunnskap om utfordringer knyttet til medisinbruk som denne gruppen har. Basert på dette vil vi utvikle nye metoder for legemiddelsamstemming, legemiddelgjennomgang, samt testing av leverenzymer for å kunne optimalisere valg av legemiddel og dosering. * Nytt rammeverk for trygg legemiddelbruk i miljøtjenesten Innovasjonsideen er å utvikle ny verdifull kunnskap til Vestvågøy kommune, i og med at kommunen i 2022 har startet planleggingen av 20 nye boliger for personer med utviklingshemming som skal ferdigstilles i desember 2025. Forskning vil bidra med essensielle innspill til hvordan de nye boligene tilrettelegger for håndtering og digitalisering av legemiddelhåndtering og optimalisering av medisinbruk blant personer med utviklingshemming. Vi planlegger derfor for at innovasjonen skal skje i tett samarbeid internt i kommunen, med utbyggere, og næringsaktører av digitale løsninger som kan imøtekomme de utfordringer de involverte, brukere, pårørende, helsepersonell og fastleger har innenfor områdene.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester