Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Resipientorientert analyse for å redusere urban vannforurensning – et analyse- og beslutningsstøtteverktøy

Alternativ tittel: Recipient-oriented analysis to reduce urban water pollution – an analysis and decision-support tool

Tildelt: kr 7,0 mill.

Rent vann er helt essensielt for menneskets og samfunnets funksjon. Samtidig er vannforekomstene i Europa under kraftig press fra flere hold. Kun ca. 40 % av vannforekomstene i Europa oppfyller kravene i EUs Vannrammedirektiv om god økologisk status. Tilstanden er spesielt dårlig i vannforekomstene med stor urban påvirkning fra kommunalt avløpsvann på avveier (overløp og lekkasjer) og avrenning fra tette flater og jordbruk. Kommunenes oppgave er å forvalte vassdrag og andre vannresipienter på en bærekraftig måte ved å bruke metoder og systemer for vannprøvetaking, analyse og forvaltning. Fra kommunenes ståsted er det en utfordring å identifisere hva som er kilden til de ulike forurensningene man måler i et vassdrag og hvor stort er bidraget fra de ulike forurensningskildene. Samtidig er det helt essensielt at man klarer å identifisere kilder og bidrag på et overordnet nivå for å kunne planlegge strategisk og langsiktig og med målrettede tiltak. CleanUrbanWater skal utvikle et brukervennlig analyse- og beslutningsstøtteverktøy som skal gi kommunen en oversikt over mulige forurensningskilder og utsatte områder i nedbørsfeltet til urbane vassdrag. Samtidig skal verktøyet vurdere effekten av tiltak over tid. Verktøyet bygger på og vil videreutvikle og automatisere metodikk for vurdering av forurensningsbidrag fra avløpsvann utviklet av SINTEF og Trondheim kommune. I tillegg skal det utvikles ny metodikk for bidrag fra overvann. Verktøyet skal utvikles i samarbeid med fem kommuner som alle deltar med hvert sitt case og stiller vannkvalitetsdata og annen nødvendig informasjon til rådighet. Prosjektpartnere består av kommunene Asker, Bergen, Nordre Follo, Trondheim og Sandnes, i tillegg til Norsk Vann, Statsforvalteren Trøndelag, CSDI, NIVA og SINTEF.

Rent vann er helt essensielt for menneskets og samfunnets funksjon. Samtidig er vannforekomstene i Europa under kraftig press fra flere hold. Kun ca. 40 % av vannforekomstene i Europa oppfyller kravene i EUs Vannrammedirektiv om god økologisk status. Tilstanden er spesielt dårlig i vannforekomstene med stor urban påvirkning fra kommunalt avløpsvann på avveier (overløp og lekkasjer) og avrenning fra tette flater og jordbruk. Kommunenes oppgave er å forvalte vassdrag og andre vannresipienter på en bærekraftig måte ved å bruke metoder og systemer for vannprøvetaking, analyse og forvaltning. Fra kommunenes ståsted er det en utfordring å identifisere hva som er kilden til de ulike forurensningene man måler i et vassdrag og hvor stort er bidraget fra de ulike forurensningskildene. Samtidig er det helt essensielt at man klarer å identifisere kilder og bidrag på et overordnet nivå for å kunne planlegge strategisk og langsiktig og med målrettede tiltak. Prosjektet vil utvikle et brukervennlig analyse- og beslutningsstøtteverktøy som skal gi kommunen en oversikt over potensielle forurensningskilder og utsatte områder i nedbørsfeltet til urbane vassdrag, og vurdere effekten av tiltak over tid. Verktøyet vil videreutvikle og automatisere metodikk for vurdering av forurensningsbidrag fra avløpsvann utviklet av SINTEF og Trondheim kommune, mens det skal utvikles ny metodikk for bidrag fra overvann. Prosjektet legger opp til stor grad av samproduksjon med fem kommuner som deltar med hvert sitt case og stiller vannkvalitetsdata og annen nødvendig informasjon rådighet. Prosjektpartnere består av kommunene Asker, Bergen, Nordre Follo, Trondheim og Sandnes, i tillegg til Norsk Vann, Statsforvalteren Trøndelag, CSDI, NIVA og SINTEF.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune