Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

Fangstinnretning for pukkellaks med automatisk sorteringssystem

Alternativ tittel: Automatic trapping device for pink salmon

Tildelt: kr 10,0 mill.

Pukkellaksen har en 2-årig livssyklus, og det er foreløpig kun oddetalls-bestandene som har økt i antall. De siste oddetallsårene har dette utviklet seg til et stort problem, med risiko for mange alvorlige effekter på bestander av naturlig forekommende arter av laksefisk, annet biologisk mangfold, vannkvalitet og fiskehelsen til både villfisk og oppdrettsfisk. Siden 2015 har antall pukkellaks i norske elver hatt en eksponentiell vekst. Tidligere berørte dette primært elver i Varanger, men nå brer dette seg stadig vestover. Gjennom dialog med forskere i Russland har Statsforvalteren i Troms og Finnmark fått informasjon som gjør at vi må anta at dette kan bli svært mye verre dersom pukkellaksen får gyte ukontrollert de neste årene. De russiske elvene på Kola og ved Kvitsjøen ligger noen år foran de norske elvene i dette forløpet, og gir oss et bilde av forventet fremtidig utvikling dersom vi ikke iverksetter effektive mottiltak. Norge forsøker å kontrollere mengden pukkellaks ved å sperre av elvemunningene og sortere ut den uønskede arten, mens de stedegne artene slippes forbi. Sorteringen gjøres manuelt, noe som både innebærer mye arbeid og kostnader. I tillegg har fangsten og sorteringen av fisken uheldige effekter som forsinket oppvandring og ved at fisk kan ta skade når den blir håndtert for å slippes videre. Stress og mekaniske skader på huden kan gi grobunn for sykdommer, særlig soppinfeksjoner. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle en løsning som kan skille pukkellaks fra atlantisk laks uten berøring fra menneskehender og hindre at pukkellaks får gyte i elva.

Pukkellaks er en fremmed fiskeart som har spredd seg til Norge etter utsettinger i Nord-Vest Russland. De siste årene har dette utviklet seg til et stort problem, med risiko for mange alvorlige effekter på bestander av naturlig forekommende arter av laksefisk, annet biologisk mangfold, vannkvalitet og fiskehelsen til både villfisk og oppdrettsfisk. Siden 2015 har antall pukkellaks i norske elver hatt en eksponentiell vekst. Vi ser etter en løsning som kan redusere bestanden betraktelig Pr i dag finnes det ikke noen komplette løsninger som kan begrense pukkellaksen uten at det fører til mye manuelt arbeid. Men etter å ha vært i kontakt med markedet ser det ut til at det skal være mulig å få utvikle en løsning hvis flere fagmiljøer samarbeider om en komplett fangstinnretning for pukkellaks med automatisk sorterinssystem

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune