Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Økt inkludering av personer i utenforskap. Utprøving av VR som muliggjørende teknologi. VRINK prosjektet

Alternativ tittel: Increaced particpation of persons in outsiderness. VR as enabling technology

Tildelt: kr 7,0 mill.

Mange personer, både unge og voksne kan oppleve utenforskap, at de av ulike grunner og i ulik grad ikke deltar på vanlige sosiale arenaer som arbeid, skole og fritidsaktiviteter. For barn og unge kan dette få konsekvenser i framtiden, ved at manglende deltagelse i skole har betydning for deltagelse i arbeidslivet. Det er kommunene som skal støtte personer i utenforskap som har behov for det, med å mestre hverdagen. Dette er ressurskrevende, og det er behov for bærekraftige løsninger som bidrar til økt inkludering. En slik løsning er virtuell virkelighet, som forkortes til VR. I VR kan man lage virkeligheter som ligner på den fysiske virkeligheten, slik at man kan trene og oppleve ting i en trygg situasjon. Det typiske er å bruke VR briller og håndkontroller som gjør at man opplever å være helt inne i den virtuelle virkeligheten og at man kan gjør ting selv der. I prosjektet vil VR løsninger bli tilpasset personer i utenforskap slik at de blir mer aktive deltagere på sosiale arenaer. Det gjøres gjennom at man kartlegger deres utfordringer og behov, og ser hvilke eksisterende VR-løsninger som kan bidra til å løse disse. I tillegg skal prosjektet bidra til at VR blir en del av det tilbudet som kommunen kan tilby der det passer.

Kommunene har et behov for å levere bedre tjenester til personer i utenforskap. Disse tjenestene må være rettet mot å inkludere disse personene i samfunnsdeltagelse. Dette innovasjonsprosjektet bygger direkte på erfaringer fra et annet prosjekt med lignende utgangspunkt hvor man fant at VR (virtuell virkelighet) har potensialet som en muliggjørende teknologi. Prosjektet vil rette seg mot barn og unge med utviklingsforstyrrelser og andre som står i fare for å havne i utenforskap. Finner man gode løsninger for disse, vil det ha overføringsverdi til mange andre brukere av kommunale tjenester. Fordi VR er en relativt ny teknologi, og fordi bruk av muliggjørende teknologier i kommunal sammenheng er nybrottsarbeid, er det behov for FoU aktiviteter for å drive innovasjonen. FoU aktiviteten vil være fokusert på 1) tilpassing av VR-teknologi for den enkelte bruker, 2) bruk av VR som sosial arena for deltagelse og som forberedelse til deltagelse på eksisterende arenaer og 3) Bruk av VR-teknologi som samhandlingsobjekt og som del av ordinær drift. Aktiviteten i FoU arbeidet vil være basert på at brukere og tjenesteytere vil være involvert i en stegvis prosess hvor man først finner fram til en (del-)løsning som så prøves ut. Denne utprøvingen evalueres og løsningen justeres. Dette vil foregå til en omforent og god løsning er på plass. Arbeidspakkene i prosjektet er organisert etter stegene i en innovasjon, nytt – nyttig – nyttiggjort. Det betyr at prosjektet vil pågå helt til tjenesten er implementert i ordinær drift. Derigjennom oppnås det at prosjektet kan bidra med kunnskap om alle stegene, og at alt ligger til rette for gevinstrealisering og spredning.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet