Tilbake til søkeresultatene

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko

The life cycle of hate crimes: Patterns, responses and consequences

Alternativ tittel: Livssyklusen til hatkriminalitet i Norge.

Tildelt: kr 10,0 mill.

Hatkriminalitet blir i økende grad ansett som en demokratisk utfordring i den offentlige og politiske debatten. En rekke lovbrudd begått med et hatmotiv mot minoritetsgrupper kan bli straffeforfulgt som hatkriminalitet i Norge og internasjonalt. Prosjektet The life cycle of hate crimes: Patterns, responses and consequences (HATECYCLE) skal undersøke livssyklusen til hatkriminalitet i Norge. Målet er å styrke vår forståelse av mønstrene, samfunnets reaksjoner og konsekvenser av hatkriminalitet. Denne innsikten kan brukes målrettet for å styrke forebygging og intervensjon av hatkriminalitet. Med «livssyklusen til hatkriminalitet» mener vi prosessen som starter med at en hendelse oppleves som hatkriminalitet, den potensielle rapporteringen av hendelsen, den påfølgende politiregistreringen og etterforskningen av hendelsen, mulig straffeforfølgelse (eller henleggelse) og straff. Vår analytiske tilnærming undersøker denne livssyklusen, men inkluderer også reaksjoner utenfor strafferetten, som støtte til offer, i tillegg til forebyggende intervensjoner. HATECYCLE vil supplere den konvensjonelle strafferettslige reaksjonen på hatkriminalitet ved å innføre en mer helhetlig tilnærming til forebygging av hatkriminalitet. Dette skal prosjektet gjøre ved å bidra til økt kunnskap om forekomst, risikofaktorer og konsekvenser av hatkriminalitet, og hva som kjennetegner tilstrekkelige reaksjoner og effekter av reaksjoner i og utenfor strafferettssystemet. For å identifisere de mest relevante problemstillingene, få innsikt og kunnskap fra berørte parter og formidle forskningsresultatene til de som trenger det mest, jobber forskergruppen i prosjektet tett med to partnere: Politiets nasjonale kompetansemiljø innen hatkriminalitet, og Hatkrimnettverket (koordinert av Likestillings- og diskrimineringsombudet) som består av sivilsamfunnsorganisasjoner som representerer grupper berørt av hatkriminalitet.

The HATECYCLE project will investigate the life cycle of hate crimes in Norway to improve our understanding of its patterns, the societal responses to hate crime and their consequences, using these insights to guide more targeted prevention and intervention. It will also supplement the conventional punitive criminal justice response to hate crime by introducing a more holistic approach to the prevention of hate crimes. The notion of “the life cycle of a hate crime” starts with an incident experienced as a possible hate crime offense, the potential reporting of that incident, and the subsequent process involving police registration and investigation of the incident, possible prosecution and court sentencing. We will expand this analytical approach to also include responses outside criminal justice, like victim support and a wide range of preventive interventions. We also seek insights into the consequences of both responses and lack of responses for victims and perpetrators, and into the degree to which victims’ needs are met by existing responses. This research project involves close collaboration with police practitioners and groups affected by and working against hate crime to ensure knowledge production that both can enhance our understanding of hate crime and assist the development of more effective responses. Our main project partners are the National Police Competence Group on Hate Crime and the Hate Crime Network of stakeholder organisations.

Budsjettformål:

SAMRISK-2-Samfunnssikkerhet og risiko