Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Inkluderingspartnerskap

Alternativ tittel: Inclusion Partnership

Tildelt: kr 7,0 mill.

Prosjektet skal bidra til å gå fra undersøkelser av hvorfor noen er utenfor arbeid og utdanning over til hvordan flere skal komme i arbeid. Dette skal gjøres ved å utvikle modeller for å utføre og oppskalere bruk av helsefremmende inkluderingskompetanse i programmet Flere i arbeid i Kristiansand kommune. Hovedmålet for innovasjonsprosjektet er 1) å bidra til økt tilknytning til arbeidslivet for personer med nedsatt arbeidsevne og 2) å bidra til at færre personer får konstatert nedsatt arbeidsevne. Vi skal gjennom samskaping utvikle to nye tjenester basert på helsefremmende inkluderingskompetanse; «Inkluderingspartnerskap» for personer med nedsatt arbeidsevne og «Ungt inkluderingspartnerskap» for personer i fagopplæring som har utfordringer med sin tilknytning til arbeidsplasser som praksis-/læreplass. Vi skal også utvikle en ny styrings- og samhandlingsplattform som inkluderer kommune, fylkeskommune, NAV og arbeidsgivere i privat og offentlig sektor som deltar i Programmet Flere i arbeid. Prosjektet skal bidra til innovasjon og videreutvikle partnerskapet i programmet, og bidra til organisatorisk læring ved hjelp av aksjonsforskning og tjenesteinnovasjons-metodikk. Vi skal også gjennomføre en effektstudie som belyser virkningen av innovasjonen for kandidatene som tilbys de nye tjenestene.

Kristiansand skiller seg ut både fra landssnittet og særlig fra andre storbyer når det gjelder svært stor andel unge voksne på arbeidsavklaringspenger. Personer med nedsatt arbeidsevne utgjorde i 2019 6,8% av befolkningen mellom 18-66 år. Nye tall viser at 46% av disse ender i varig uføretrygd. Det er behov for å øke arbeidstilknytningen for disse personene og redusere andelen personer som får konstantert nedsatt arbeidsevne. Dette er et sammensatt (wicked») problem som ikke har latt seg løse til nå av utdannings- og velferdssystemet eller partene i arbeidslivet. Utfordringen krever samhandling og bruk av virkemiddelapparat på tvers av offentlige tjenester i samarbeid med arbeidsgivere. Innovasjonsidéen består i to nye tjenester, «Inkluderingspartnerskap» for personer med nedsatt arbeidsevne og «Ungt inkluderingspartnerskap» for personer i fagopplæring som har utfordringer med sin tilknytning til arbeidsplasser som praksis-/læreplass. Disse tjenestene krever nye prosesser, kompetanse, kunnskap, samhandling og styring. Begge tjenestene, bygger på eksisterende tjenester for målgruppene og tar utgangspunkt i individuell jobbstøtte, men styrkes gjennom ny helsefremmende inkluderingskompetanse. Arbeidsgivers rolle styrkes i tjenestene gjennom en ny prosess der mentor hos arbeidsgiver får en ny sentral rolle i samarbeidet med deltakere, veiledere fra NAV og lærere. Vi skal dokumentere effekten av disse tjenestene ved hjelp av kvalitative evalueringer, samfunnsøkonomiske beregninger og måling av effekt over tid gjennom registerdata. Implementeringen av tjenestene, styrings- og samhandlingsplattformen og effektmåling over tid vil bli ivaretatt av en bindende handlingsplan der tjenestene vil kunne inngå sammen med andre prioriterte tjenester. Slik vil vi sikre realiseringen av gevinster fra prosjektet i vår region gjennom forankring og prioritering sentralt mellom fylkeskommune, NAV, kommune og næringsliv.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester