Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Disclosure - A life course perspective on barriers and facilitators for disclosure in violence-exposed individuals in Norway

Alternativ tittel: Disclosure - A life course perspective on barriers and facilitators for disclosure in violence-exposed individuals in Norway

Tildelt: kr 10,0 mill.

Vold er en av våre store folkehelseutfordringer, med betydelige konsekvenser både for de som er direkte berørte, og for samfunnet som helhet. Selv om mange opplever vold og seksuelle overgrep i løpet av livet, er det relativt få som forteller om dette til andre. For at vi skal kunne forebygge vold og gi riktig behandling og oppfølging, er det imidlertid viktig at både hjelpeinstanser og pårørende vet om at det har skjedd, slik at de kan gi hjelp og støtte. For å nå ut til de som trenger hjelp etter erfaringer med vold eller overgrep, er det viktig å få bedre kunnskap om hva som legger til rette for eller hindrer at noen forteller om volden de har opplevd og at vold avdekkes. I tillegg må vi vite om det er noen grupper som opplever flere eller større barrierer med fortelle om volden både til sin nære omgangskrets og hjelpeinstanser. I Disclosure-prosjektet skal vi undersøke hva som hindrer eller legger til rette for at personer utsatt for vold eller overgrep forteller om dette og søker hjelp. Vi kartlegger dette gjennom hele livsløpet ved bruk av to store nasjonale studier med ungdom og voksne. I tillegg skal Disclosure ved å undersøke hvem som kontakter hjelpelinjer, på hvilken måte og hva de snakker om når det tar kontakt, gi mer kunnskap om hva som kjennetegner måten personer søker lavterskelhjelp på når de er utsatt. Et av formålene med Disclosure er å forbedre samarbeidet mellom forskning og tjenestesektorene. I Disclosure vil vi derfor ha et tett samarbeid med representanter for de nasjonale hjelpelinjene for barn og voksne, og politiet, som alle har sentrale roller i avdekking av vold og overgrep gjennom livsløpet. Studien vil dermed kunne gi ny og anvendelig kunnskap om hva som hindrer eller fremmer avdekking av vold og overgrep i flere av livets faser. Dette vil kunne bidra til forebygging av vold og overgrep gjennom å forbedre tjenestene og ved å øke sjansen for at flere utsatte nås gjennom både lavterskeltjenester og mer spesialiserte tjenester.

Violence is a key public health problem given its long-lasting negative individual consequences and significant societal costs. Many cases go undetected because victims are unable or unwilling to tell. To prevent violence, both informal and formal networks need to know of its occurrence to provide support. Understanding the extent of disclosure among victims, the barriers that hinder disclosure and facilitators that enable disclosure, and identifying particular vulnerable groups, is crucial for the prevention of violence and the advancement of interventions for victims. Disclosure seeks to address these issues across the lifespan in two large representative population samples. Further, Disclosure will gain systematic knowledge of victims’ help seeking and associated characteristics by examining data on individuals of all ages seeking help through national helpline services. Finally, a crucial component in preventing violence is implementing evidence-based research in the service sectors and facilitate cross-sectoral collaboration. Disclosure seeks to bridge the gap between research and the service sectors by applying a translational approach including key players from the trauma and violence research field (NKVTS), the low-threshold helpline services (The National Helpline Services for victims of violence and abuse) and specialized services (Oslo Police District). Further, end users are included through a reference group comprising key target groups (e.g., Women’s shelters, Barnahus and social services, user participation groups) that will be involved in all stages of the study, providing feedback and advice from the field. In doing so, this unique study will provide new comprehensive knowledge of victims’ barriers, facilitators and characteristics of disclosure from multiple - and interdisciplinary perspectives. The knowledge gained will help prevent violence by improving services and reaching more victims through low-threshold and specialized preventive services.

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon