Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Flowrate Out Sensor

Alternativ tittel: Flowrate Out Sensor

Tildelt: kr 5,0 mill.

Boring av brønner i undergrunnen er viktig for å hente ut energi, slik som jordvarme, for å høste naturressurser, og for lagring av CO2 og potensielt også Hydrogen. Skånsom og energieffektiv boreoperasjoner er viktig for mer bærekraftig utnyttelse og for å minimere risikoen for utslipp og skade på miljø. Digitalisering og nye automatiseringsløsninger for brønnboring har de siste årene ført til store kostnadsreduksjoner og redusert energiforbruk. En viktig del av denne utviklingen har vært å ta i bruk sanntidsinformasjon fra operasjoner for å kunne ta bedre beslutninger underveis. Avansert programvare og instrumentering for overvåking og styring av boreoperasjoner er utviklet for å muliggjøre boring av brønner som ellers ville vært for krevende, for å øke sikkerheten, og for å utnytte naturresurser bedre og mer kostnadseffektivt. En utfordring ved bruk av nye automatiseringsløsninger for brønnboring er at deler av boreprosessen er mangelfullt instrumentert, og spesielt gjelder dette måling av strømningsrate ut av brønnen. Dagens målinger for strømningsrate ut av brønnen har usikkerhet rundt 10%, og til dels enda høyere usikkerhet ved lave rater. Nøyaktige målinger av strømningsrate ut av brønnen til enhver tid er veldig viktig for systemer som overvåker og styrer boreoperasjoner. Et nytt apparat for måling av strømningsrate er nå under utvikling. Tidligere forskning viser at apparatet oppnår en nøyaktighet ned mot 1%. Målet med dette prosjektet er å verifisere at apparatet håndterer realistiske forhold og med et design som er tilpasset eksisterende borerigger. Det vil bli bygget prototyper som tilfredsstiller nøyaktighet og design, og testing vil bli utført. Prosjektet skal også foreta en grundig markedsanalyse for å redusere usikkerhet knyttet til markedspotensialet og valg av kommersialiseringsstrategi. Gjennom prosjektet vil det også søkes etter anvendelsesområder utenfor brønnboring med stort markedspotensial.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020