Tilbake til søkeresultatene

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune

INNOFF-Studio: Konflikt, innovasjon og spenninger i offentlig innovasjon

Tildelt: kr 0,11 mill.

INNOFF studio er et årlig arrangement organisert at INNOFF - Nasjonalt forskernettverk for innovasjon i offentlig sektor. Hensikten med arrangementet er å skape en varig arena for brobygging mellom praksis og forskning innenfor offentlig innovasjon. Årets tema tar utgangspunkt i at vi trenger mer åpenhet og bedre forståelse for spenninger og konflikter som sentrale aspekter ved innovasjon i offentlig sektor. Spenninger og konflikter kan være konstruktive og viktig for å drive frem innovasjoner, men også ødeleggende for utvikling av løsninger på tvers av fag, organisasjoner og sektorer. Skal vi forstå hvordan samspill, samskaping og samarbeid kan fremme innovasjon må vi også ha kunnskap om hvordan spenninger og konflikter oppstår, hvordan de kan håndteres, og hvilke konsekvenser de kan ha. Tematikken er aktuell i lys av at dagens innovasjonsstrategier i økende grad vektlegger samskaping og nye former for partnerskap, hvor blant annet bedre integrering mellom praksis og forskning står sentralt. Dette fremheves i også i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. Motivasjonen for å fremme nye og tettere partnerskap knyttes gjerne til behovet for å løse komplekse, gjenstridige samfunnsutfordringer. Dette fordrer utvikling av tverrgående og sektorovergripende løsninger. Heterogenitet og mangfold av aktører skal dessuten fremme kreativitet, og innovasjoner forventes å oppstå i spenningsfeltet mellom ulike profesjoner, kunnskapssyn, verdisett og logikker. I dette landskapet oppstår imidlertid også konflikter, og i årets INNOFF studio ønsker vi å bidra til innsikt, refleksjoner og debatt om disse aspektene ved offentlig innovasjon. Tematikken belyses gjennom innlegg og paneldebatt. Innlederne inviteres til å dele kunnskap og erfaringer fra innovasjonsforskning; fra praktisk innovasjonsarbeid i offentlig sektor; og fra arbeid med strategier og innovasjonspolitikk.

Budsjettformål:

INNOFFARENA-Innovasjonsarena for stat og kommune