Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Logoped for alle - utvikling av en oppskalerbar teknisk løsning for språkbehandling i pasientens hjem

Tildelt: kr 0,25 mill.

Norge klarer ikke å tilby likeverdig, effektiv og intensiv språktreningstilbud til pasienter som trenger logopedbehandling for Afasi (ca. 11 000 personer får slag hvert år i Norge, av disse får om lag 25% Afasi). Det er spesielt utfordrende å tilby tilstrekkelig og kompetent språktrening i distriktene. I Afasiforbundets statusrapport «Logopeddekningen i Norges kommuner» fra 2019, svarte 63 % av kommunene at de ikke har logopedtilbud for voksne. I sin rapport «Gap mellom praksis og ny retningslinje for hjerneslag 2018» finner Helse Sør-Øst sin Regional Kompetanseenhet for Rehabilitering (RKR) at det mangler logopeder flere steder og at nødvendig intensitet ofte ikke tilbys, selv der rehabiliteringsinstitusjonen eller sykehusavdelingen har logoped. Dette fører til at språktreningstilbudet for afasirammede enten ikke foreligger eller ofte ikke er intensiv nok, og behandling er ulikt fordelt i landet avhengig av tilgang til logoped. Ved å tilby telelogopedi (videobasert språktrening over avstand) sikrer vi at logopeder som har kapasitet kan tilby behandling til pasienter der det mangler logopeder. Slik kan vi tilby pasienter behandling som de ellers ikke ville fått. Sunnaas Sykehus m.fl. avsluttet våren 2022 et prosjekt på å lage en bærekraftig tjenestemodell for å levere logopedtjenester via video til (Afasi)pasienter hjemme. Prosjektet konkluderte med at en telelogopedtjeneste vil kunne være et tilbud til pasienter som trenger behandling og ellers ikke ville fått det og det finnes planer for å implementere tjenesten der det er behov. Imidlertid konkluderte prosjektet med at den største barrieren for oppskalering av tjenesten er mangel på en god teknisk løsning som er brukervennlig, informasjonssikker og med god logistikk, utlevering/opplæring til pasienter hjemme. Utprøving høsten 2022 med Sunnaas Sykehus HF og Logopedsenteret i Askim viser at Innocom dekker flere av behovene med Berntsen Beinlaus at det er stort potensial for videreutvikling tilpasset telelogopedi.

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Finansieringskilder