Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Hjelp til selvhjelp ved mindre alvorlige symptomer og skader

Tildelt: kr 0,25 mill.

Legevakten i Kristiansand har i 2022 gjennomført undersøkelser blant brukere og ansatte om forbedringspunkt i dagens tjeneste og mulig nytte av helseteknologi for brukere, pårørende og helsepersonell. Brukere og pårørende etterlyste hjelp til å vurdere når de skal ta kontakt med legevakt. De ønsket også lett tilgang til kvalitetssikret og tilpasset informasjon. Legevaktpersonell etterlyste hjelp til å nå flere raskt og med mindre bruk av personalressurser. Norske legevakter mottar ca. 3 millioner henvendelser per år. De har begrensede ressurser og problemer med å besvare alle telefonhenvendelsene innen forskriftsfestet tid. I 23% av henvendelser til legevakt blir det gitt råd som eneste tiltak. Hvis noen av disse henvendelsene kunne blitt hjulpet via en digital selvhjelpsløsning, ville det spart betydelige ressurser for pasientene og helsevesenet, og frigjort kapasitet til bedre oppfølging av mer alvorlige henvendelser. En velfungerende løsning vil kunne bygges ut og bli relevant for fastlegekontor, en annen av primærhelsetjenestene som har kapasitetsutfordringer. I forprosjektet ønsker vi å undersøke potensialet for og hvilke ressurser som behøves for å skape en digital selvhjelpsløsning for legevakt. Løsningen skal hjelpe befolkningen med vurdering av akutte og vanlige symptomer og skader, for eksempel ved bruk av en «alvorlighetskalkulator». Den skal gi dem tilgang til tilpasset, bearbeidet og kvalitetssikret helseinformasjon om egenomsorg når det er det beste alternativet. Den bør også gi dem veiledning i hva de skal gjøre videre når egenomsorg ikke er et alternativ eller de ikke fikk svar på det de lurte på. Faglig vil løsningen bygge på eksisterende beslutningsstøtteverktøy som er i bruk av personell i legevakter og i nødmeldetjenesten. Løsningen vil kunne gjøre helsetjenestene mer bærekraftige gjennom økt egenmestring hos pasientene og mindre belastning på helsetjenestene av tilstander som befolkningen kan løse selv og uten profesjonell helsehjelp.

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet