Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Et slag for syn. Effektiv og bærekraftig behandling og rehabilitering av synsproblemer etter hjerneskade ved bruk av VR-teknologi

Tildelt: kr 0,25 mill.

Syn er den viktigste menneskelige sansen, og synsproblemer er vanlig etter hjerneskade. De fleste som rammes er eldre, i 2050 estimeres det en dobling av eldre >70 år, og dermed at flere får av hjerneslag, parkinson eller demens. Den viktigste årsaken til hjerneskade er hjerneslag, og synsproblem påvirker >60 % av slagrammede. Dette er >30 000 i Norge, og hvert år rammes >7800 personer. Synsproblem er assosiert med økning i fall, demens, depresjon og redusert kognitiv og fysisk helse, generell rehabilitering, livskvalitet og muligheter til å utføre meningsfylte aktiviteter hjemme og på jobb. De nasjonale retningslinjene sier at synsfunksjonen bør vurderes etter hjerneslag. Likevel er dette sjeldent gjort, og synsproblem er en av de mest oversette og underbehandlede tilstandee etter hjerneslag. Dette skyldes hovedsakelig manglende oppmerksomhet, kompetanse og tilgang på hensiktsmessige verktøy på tvers av tjenester, disipliner og sektorer. I Statusrapport for hjernehelse, vektlegger både fagpersoner og brukere manglende fokus, samt dårlig og ikke-eksisterende tilbud om behandling og rehabilitering. Å lære å leve med synstap er komplekst og har eksistensielle og sosiale aspekter. Vellykket synsrehabilitering som inngår i pasientforløp er ikke bare en forutsetning for resultater av slagbehandlingen, men for bærekraftige helsetjenester og samfunn. I Norge er det mangel på hensiktsmessige verktøy for diagnose, behandling og rehabilitering av synsproblem i alle deler av helsetjenestene. I tillegg er det behov for tverrfaglig løsninger, fordi de fleste trenger hjelp fra mange forskjellige fagfolk i hele pasientforløpet. Innovasjonen vil bidra med effektive VR-løsninger i tett samarbeid med pasienter, fagpersoner og tjenestene for å ivaretea personer med synsproblem etter hjerneslag. Å behandle, rehabilitere og redusere byrden med å leve med synsproblem er nyttig og til det beste for pasienten, pårørende, helsetjenesten og samfunnet, nasjonalt og internasjonalt.

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet