Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Behandlingshjelpemidler i det virtuelle sykehus (Bever)

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektnummer:

341895

Prosjektperiode:

2023 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Forprosjektet Bever - behandlingshjelpemidler i det virtuelle sykehuset - er et offentlig-privat samarbeid mellom Vestre Viken, Sunnaas, DIPS, SoftPro og innovasjonsklynga Helsehub. Partnerne skal sammen utrede muligheter for et hovedprosjekt som skal effektivisere og forenkle utstyrsforvaltning og samhandling mellom bruker og sykehus ved utlån av medisinsk utstyr. I Vestre Vikens område har 20.000 mennesker medisinsk utstyr ("behandlingshjelpemidler") på utlån fra sykehuset til medisinsk hjemmebehandling. Utstyret administreres og følges opp av Vestre Vikens avdeling for behandlingshjelpemidler. Økende antall kronikere og et uttalt ønske om å øke andelen pasienter som får hjemmebehandling har medført en økning i utstyrsleveransen på 10-15% hvert år de siste 5 årene. Dagens kommunikasjon med pasienter skjer manuelt via telefon / skjema og det er behov for digitale grensesnitt for å effektivisere og kvalitetssikre prosessene for bestilling, utlevering og oppfølging/vedlikehold av utstyret. Mulighet for digital kommunikasjon har vært og er en viktig forutsetning for utvikling av velferdsteknologien i primærhelsetjenesten og fremtidig drift av det virtuelle sykehuset. Økt hjemmebehandling gir økt antall medisinske utstyrsenheter utenfor sykehuset og det er behov for bedre koordinering og effektivisering av logistikk for digitale og fysiske hjelpemidler som understøtter både eksisterende og nye behandlingsforløp. Arbeidet i forprosjektet vil bli organisert som en designdrevet prosess hvor partnerne sammen, basert på allerede eksisterende innsikter, tegner opp tjenestereisen sett fra pasientens ståsted. Forprosjektet skal innhente innspill gjennom workshops og dialogmøter, og beskrive et avgrenset, konkret og gjennomførbart hovedprosjekt. Hovedprosjektet vil ha næringspotensial for leverandører av IT-løsninger (journalsystem, utstyrsforvaltning og innbyggerdialog), utstyr og tjenester til behandlingshjelpemidler.

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet