Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Artificial Intelligence powered Virtual Reality Therapy in Psychosis Treatment

Tildelt: kr 0,25 mill.

RecoVRy er en innovasjons-, fagutviklings- og forskningssatsning basert på et behov i klinikk; persontilpasset behandling ved psykoselidelser. Schizofreni er blant de mest alvorlige psykiske lidelsene og har ofte et langvarig forløp. Sentrale symptomer er hallusinasjoner, vrangforestillinger, tankemessig desorganisering og negative symptomer i form av apati og følelsesmatthet. Videre er schizofreni forbundet med redusert funksjonsnivå, inkludert svært lav deltakelse i arbeid og utdanning og på sosiale arenaer. Flere typer behandling har vist seg effektive, men til tross for det vil mange ikke bli helt friske og tilbakefall er vanlig. Vi trenger derfor nye og mer spissede behandlingsmetoder for denne pasientgruppen. Mange med psykoselidelser rapporterer nedsatt livskvalitet, inaktivitet og sosial tilbaketrekning. Dette kan i stor grad forklares ved at de trekker seg unna grunnet angstsymptomer. Disse oppstår ofte på bakgrunn av hallusinasjoner og vrangforestillinger, frykt for avvisning, ydmykelse og tanker om å ikke være bra nok. Å dempe angstsymptomer er derfor en nøkkel til høyere funksjonsnivå og bedre livskvalitet for denne gruppen. Virtual Reality (VR) kan bidra til å bedre disse symptomene. Ved å lage og tilgjengeliggjøre dataskapte scenarier som er typisk utfordrende for denne gruppen, kan pasienter eksponeres for egne symptomer/egen angst i et trygt miljø og samtidig lære seg alternative strategier for å håndtere situasjoner og egne reaksjoner. VR-behandlingen er bygget på kognitiv atferdsterapi, som er anbefalt ved psykoselidelse. Vi vil i tillegg innlemme kunstig intelligens i scenariene for å ikke bare eksponere pasientene for situasjon, men også interaksjon. Dette vil kunne bidra til ytterligere terapigevinst. I dette prosjektet vil vi høste erfaringer fra pågående forprosjekt til å lage persontilpasset VR-terapi i psykosebehandling. Det planlegges en RCT for å måle effekt og kost-nytte analyse.

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet