Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Bruk av Virtual Reality (VR) for økt kompetanse og tverrfaglig samhandling, mellom tjenestenivåene for en mer robust helsesektor

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektnummer:

341908

Prosjektperiode:

2023 - 2023

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

I Nasjonal helse og sykehusplan (2020-2023) og i andre føringer fra myndighetene fremheves at helsetjenesten skal ivareta flere pasienter med mer komplekse problemstillinger, samtidig som det er begrensede ressurser og stor mangel på helsearbeidere. En bærekraftig helsetjeneste forutsetter at vi utnytter teknologi, øker kompetansen hos de ansatte og bruker ressursene så effektivt som mulig. Behandlingen som pasientene får før de kommer til sykehuset, kan være avgjørende for det videre forløpet. De ansatte i hjemmetjenesten er sentrale fordi de ofte møter pasienten først. Ved at de får økt kompetanse og mulighet til å oppøve ferdigheter ved å øve på akutte og risikofylte situasjoner, samt lære rutiner for adekvate tiltak og behandling, kan man forebygge unødvendige akuttinnleggelser. Kompetanseheving og simuleringstrening i Virtual Reality (VR) er på utprøvingsstadiet. Det er lite erfaringer med dette generelt og i kommunene spesielt, men så langt har vi erfart at trening i VR imøtekommes av helsepersonell med begeistring og de ser stor nytteverdi. Målet med forprosjektet er å utvikle og forankre et hovedprosjekt basert på behovsavklaringer i tjenesten og kartlegging av framtidige muligheter for implementering. På denne måten skal prosjektet bidra til bærekraft i helse- og omsorgstjenesten og til verdiskaping i norsk næringsliv som beskrevet i Meld St. 18 (2018–2019) Helsenæringen – "sammen om verdiskaping og bedre tjenester". Innovasjonssamarbeidet er nybrottsarbeid som ingen av partene kan gjøre alene, og det forventes å gi stor læringsverdi for alle parter. For kommunene gir dette et helsefaglig løft, og økt bestillerkompetanse hos kundene, mens leverandøren får bedre forståelse av behov og krav hos kundene for å utvikle en optimal løsning. Potensielle utfordringer vil være frafall/mangel på ressurspersoner, samt implementering. Det er kjent at implementering av nye løsninger er vanskelig, det vil være kritisk å se nærmere på integrering av VR i vanlig drift.

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet