Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Situasjonsbetinget Varsel

Tildelt: kr 0,25 mill.

Introduksjonen av mer medisinsk teknisk utstyr med både kliniske og tekniske alarmer, økende bruk av øvrig varsling fra IT-systemer, pasientsignalanlegg og asynkron kommunikasjon med kolleger og systemer, har gjort alarmtrøtthet til et økende problem. Et for høyt volum av meldinger kan lede til «alarm-fatigue» (Sendelbach and Funk, 2013); et fenomen hvor responstid og responsrate reduseres ved økende volum alarmer, nesten uavhengig av kritikalitet (Ruskin and Hueske-Kraus, 2015). I tillegg til den direkte pasientsikkerhetskonsekvensen, er også denne type forstyrrelser et vesentlig negativt bidrag til stress på arbeidsplassen samt reduserer kvaliteten i pasientbehandlingen (Tams et al., 2015). Samtidig må man ikke glemme at disse utfordringene springer ut fra løsninger som isolert sett har positive gevinster og formål; utfordringen er å håndtere helheten. Utfordringen er at alle varsler og meldinger kan oppleves som en forstyrrelse hvis de ikke representerer noe som er relevant og levert til rett person til rett tid. Et meldingssystem som tar hensyn til alvorligheten av alarmene før disse eventuelt varsles videre, vil betydelig kunne redusere antall avbrytelser i behandlingssituasjoner. Dette kan redusere reaksjonstiden ved viktige hendelser og dermed gi en betydelig pasientsikkerhetsgevinst. En av de store barrierene for innføring av mer sensorteknologi i helsetjenesten (både spesialist og kommunal) er nettopp hvordan man skal klare å respondere på slike varsler og effektivt håndtere forekomst av uviktige, irrelevante og direkte feil varsler. Samtidig ligger det en del regulatoriske og lovmessige krav til grunn. Helsepersonell må respondere på relevante hendelser, men skånes for unødvendige forstyrrelser for å oppnå de effektene som slike systemer kan gi. Prosjektet skal jobbe både med teknologi og organisasjon for å tilpasse varslene slik at de treffer bedre, samtidig som man utformer arbeidshverdager som utnytter slik teknologi for å oppnå effekt.

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Finansieringskilder