Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Legal regulation in an era of deglobalization: socio-legal perspectives on technology, migration, democracy, and war

Alternativ tittel: Rettslig regulering i en tid med deglobalisering: rettssosiologiske perspektiver på teknologi, migrasjon, demokrati og krig

Tildelt: kr 0,89 mill.

Rettslig regulering i en tid med deglobalisering: rettssosiologiske perspektiver på teknologi, migrasjon, demokrati og krig (DEGLOBAL) samler nordiske og internasjonale forskere som arbeider med juridisk regulering og forskning på regulatorisk utvikling innenfor felt som; teknologi, migrasjon, straff, krig, menneskerettigheter og demokrati. De siste årene har lovreguleringen på disse områdene blitt stadig mer omstridt. Dette er til dels på grunn av hva som har blitt omtalt som deglobalisering. Med deglobalisering menes en bevegelse mot mere isolasjonistiske nasjonalstater og regionale blokker. Deglobalisering har blant annet blitt forstått som et tilbakeskritt for en liberal orientert internasjonalisme en frakobling av globale forsyningskjeder og restriksjoner på handel; og et politisk fokus på lokale løsninger i stedet for global avhengighet. Nettverket vil forske nærmere på konsekvensene for "rettslig regulering under deglobalisering». spesielt: • Hva er deglobalisering og hvordan former dette politisk bruk av retten, grasrotmobilisering, nasjonal og transnasjonal normutvikling og dets juridiske implikasjoner? • Hvilke samfunnsprosesser informerer utviklingen – og den potensielle nedgangen – av nasjonal og internasjonal rettsregulering? • Hva er de mulige implikasjonene av en nedgang i legitimiteten til internasjonal regulering både for enkeltpersoner og samfunn? • Hva er det nåværende forholdet mellom lovregulering og rettspluralisme? • Hvordan har fremveksten av internasjonal lovgivning formet forståelser av rettslig regulering, og hvordan kan dette endre seg i en tid med deglobalisering? Nettverket vil arrangere seminarer og workshops, forskningsbesøk, delta på nasjonale og internasjonale workshops og konferanser, legge til rette for forskningsopphold i utlandet og etablere nye nasjonale og internasjonale nettverk.

This project brings together Nordic and international socio-legal researchers who are working on legal regulation and research on regulatory developments within several of the topical fields mentioned in the call; technology, migration, immigration and integration management as well as punishment, war, human rights, and democracy. In recent years, in all of these areas of legal regulation has become increasingly contested partly due to what has been termed deglobalization: a movement towards more powerful isolationist nation states and regional blocs; a move away from liberal internationalism; the decoupling of global supply chains and restrictions on trade; and a political focus on local solutions and diminishing interdependence in the world. Grappling with the meaning of ‘law during deglobalization’, the network members address the following core questions: • What is deglobalization and how does it shape political uses of law, grassroots legal mobilization, national and transnational norm-development and legal outcomes? • Which societal processes inform the development – and potential decline – of national and international legal regulation? • How does legal regulation relate to societal cohesion – and what are the possible implications of a decline of the legitimacy of international regulation for individuals and communities? • What is the current relationship between legal regulation and legal pluralism? • How has the rise of international law shaped the political and societal understanding of legal regulation, and how might this change in a time of deglobalization? The Network will be structured around six interrelated activity clusters consisting of seminars and workshops, research visits, participation in national and international workshops and conferences, research stays abroad and the establishment of new national and international networks.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder