Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Tvisteløsning på grunnplanet

Alternativ tittel: Primary Dispute Resolution

Tildelt: kr 0,89 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

342006

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Alle mennesker blir i løpet av livet involvert i rettslige konflikter av mange forskjellige typer. Noen retter et krav mot sitt forsikringsselskap om dekning av en skade som har oppstått på bagasjen under en reise, noen havner i konflikt med en utleier som vil øke prisen for leie av en bolig, noen havner i konflikt med en annen privatperson etter å ha kjøpt en brukt gjenstand som ikke var helt i samsvar med det selgeren skrev i annonsen. Likevel er det veldig få mennesker som blir part i en sivil rettssak. For selv om domstolene står til rådighet for alle som mener å ha et uoppgjort krav mot en annen person, så er det svært få som faktisk velger å gå til et slikt søksmål. De aller fleste sakene blir i stedet løst andre steder, for eksempel av tvisteløsningsnemnder, rettshjelpsorganisasjoner eller nøytrale tredjepersoner. Under prosjektet «Tvisteløsning på grunnplanet» vil en gruppe av forskere fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen undersøke hvordan slike små og mellomstore rettslige tvister blir løst, om det er ønskelig at domstolene brukes oftere for å løse slike tvister og hvordan rettssakene må endres for å få dette til, samt hvordan prosessen i tvisteløsningsnemndene kan forbedres for å være et godt og rettssikkert alternativ. Prosjektet vil særlig ta for seg tvister i forbrukersaker, personskadesaker og saker mellom mindre næringsdrivende. I samarbeid med internasjonale eksperter vil prosjektet også se på hvordan lignende tvister blir løst i andre europeiske land, slik som Tyskland, Frankrike og Spania i tillegg til de øvrige nordiske land. Nettverksprosjektet startet opp i august 2023 og har så langt gjennomført en workshop.

Hovedmålet med nettverksprosjektet er å etablere et nettverk for å utvikle et solid kunnskapsgrunnlag for hvordan tvisteløsningsorganer bør reguleres på en sosialt bærekraftig måte, som øker tilliten til demokratiske prosesser og gir gjennomslag for loven som styringsmiddel ved å sikre privatpersoner og bedrifter en lik, reell tilgang til gode tvisteløsningsprosesser og rettsriktige løsninger. Det er en grunnleggende forutsetning for en fungerende rettsstat at rettssubjektene kan få gjennomslag for sine rettigheter og løst sine konflikter. Dette stiller ikke bare krav til den materiellrettslige reguleringen, men i stor grad også til prosessretten. Den vanlige domstolsprosessen er for ressurskrevende til å være en realistisk og forholdsmessig tvisteløsningsmetode for en god del saker og parter. Derfor skjer tvisteløsningen, i Norge og mange andre land, ofte i andre organer enn i domstoler, eller i forenklede prosessformer innenfor domstolene. Selv om disse formene for tvisteløsning har stor praktisk betydning, er kunnskapsgrunnlaget om dem relativt svakt. Prosjektet utforsker, gjennom komparasjon både mellom behandlingen av ulike former for tvister, og ulike europeiske lands rett, hvordan tvisteløsning på grunnplanet kan reguleres på en måte som sikrer god adgang til tvisteløsning, bedre rettssikkerhet, gode forutsetninger for bruk av rettslig regulering som styringsverktøy, og økt sosial og økonomisk bærekraft i rettssystemet. Nettverket og deltakelse på internasjonale konferanser og seminarer, samt gjesteforskeropphold resulterer i at forskergruppen i løpet av satsingen befester sin stilling som et ledende forskningsmiljø innen sivilprosess. Med vårt nettverk som faglige bidragsytere og rådgivere tar vi sikte at vi kan sende en sterk søknad om eksternfinansiering.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder