Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

En grønnere markedsrett

Alternativ tittel: Greening market regulation

Tildelt: kr 1,5 mill.

Prosjektnummer:

342026

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Klimautfordringene og behovet for et grønt skifte er en av de største, om ikke den største, samfunnsutfordringen vi står ovenfor i samfunnet i dag. For å nå målsetningen om et grønt skifte, er vi avhengig av initiativ og deltagelse fra markedsaktører, i form av mer bærekraftige produksjonsmetoder, slik som produksjon av fornybar energi eller mer energieffektiv produksjon av ulike produkter og tjenester osv. Videre kan markedsaktører bidra med produksjon av mer bærekraftige produkter. For at markedsaktører skal bidra til det grønne skiftet, er de avhengige av gode rammevilkår, herunder hva som er lovlig atferd eller ikke. Da er det en stor utfordring at to sentrale deler av markedsreguleringen, konkurranseretten og anskaffelsesretten, begge uklare i sitt innhold, og videre at de kanskje ikke går langt nok i å legge til rette for mer satsing på bærekraft hos markedsaktørene. Uklarhetene om innholdet (og kanskje utilstrekkeligheten) i konkurranseretten og anskaffelsesretten viser et klart behov for juridisk forskning på innholdet i regelverkene, og et behov for forskning på hvordan regelverkene eventuelt kan endres for at de i større grad skal kunne skape insentiver for bærekraftige valg fra markedsaktører. I siste omgang er det politikere og konkurransemyndigheter som må ta de nødvendige avgjørelsene. For at informasjonsgrunnlaget skal bli godt nok for konkurransemyndighetene og politikerne, er det derfor et klart behov for juridisk forskning på tematikken. På denne bakgrunnen er det viktig for samfunnet og målsetningen om et grønt skifte, at forskning på disse teamene får finansiering, herunder finansiering av internasjonalt forskningssamarbeid. Markedsreguleringen i Europa i dag skjer hovedsakelig gjennom EU og det er derfor viktig at forskningen på disse temaene skjer i samarbeid mellom institusjoner og forskere internasjonalt. Prosjektgruppen vil arrangere ulike nettverkskonferanser: Den årlige konferansen for det nordiske nettverket i konkurranserett, oppstartkonferanse for et nordisk nettverk for offentlige anskaffelser, samt konferanser i tilkytning til Competition Law and Economics European Network (CLEEN). Alle konferansene vil inkludere ph.d.-kurs.

Prosjektet skal bidra til mer kunnskap om hvordan markedsreguleringen nasjonalt og internasjonalt kan legge til rett for at private aktører bidrar til det grønne skiftet. Hovedmålsetningen med prosjektet er å etablere og videreføre nordiske og europeiske nettverk i konkurranserett og offentlige anskaffelser, som igjen skal danne grunnlaget for en prosjektsøknad om en grønnere markedsrett. Det søkes om finansiering av fire nettverkskonferanser, alle med innslag av ph.d. kurs, fire gjesteforskeropphold som skal bidra til å rekruttere samarbeidspartnere til den fremtidige prosjektsøknaden, samt dekning av utenlandsopphold for stipendiater og deltakelse på viktige nasjonale konferanser innen de aktuelle fagområdene for alle deltakende forskere. Prosjektets faglige målsetning er å sikre finansiering av et forskningsprosjekt om en grønnere markedsrett. Markedsreguleringen har stor betydning for om, og i hvilken grad, private aktører kan bidra til det grønne skiftet. Klimaendringene er en av vår tids største utfordringer. For å møte denne utfordringen og nå målsetningen om et grønt skifte, er vi avhengig av at også private markedsaktører bidrar. En forutsetning for bidrag fra markedsaktører er at markedsreguleringen både åpner for, og skaper insentiver for, at disse velger grønne løsninger. Konkurranseretten kan være til hinder for grønne valg, ettersom den forbyr konkurransebegrensende samarbeid. Hvordan konkurranserettens målsetning om samfunnsøkonomisk effektivitet, herunder lave produksjonskostnader og lave priser for forbrukerne, kan harmoniseres med en målsetning om grønn produksjon, er et spørsmål som må løses for at ikke konkurranseretten skal hindre grønne valg fra markedet. Videre er det viktig å klarlegge det handlingsrommet offentlige innkjøpere har under anskaffelsesregelverket for å sikre at deres leverandører prioriterer grønne løsninger.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder