Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Et fremragende internasjonalt miljø for komparativ rett og rettskulturelle studier (KultKomp)

Alternativ tittel: International Hub of Excellence for Legal Cultural and Comparative Legal Studies (IHLCCL)

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

342034

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Globalisering og internasjonalisering spelar viktige roller i å løyse dei store samfunnsutfordringane i dag. Berekraftige løysingar for det grøne skiftet, cyberkriminalitet, internasjonal konflikthandtering, ressursforvalting samt innvandring og integrering må utviklast med omsyn til internasjonal rett. I ei tid med ei auke i internasjonal samhandling treng ein å analysere norsk rett i samanlikning med rett elles i Skandinavia og Europa, for å få ei auka forståing av sentrale likskapar og skilnadar mellom ulike lands idear. Forskargruppa for Rettskultur, rettshistorie og komparativ rett vil bygge ut sitt internasjonale nettverk innan rettssamanliknande (komparativ) forsking med base i Bergen. Nettverket skal arbeide med tverrfagleg grunnforsking for å drøfte og forklare forholda mellom norsk, internasjonal, overnasjonal og andre land sin rett. Forskargruppa vil utforme eit forskingsprosjekt om rettsrealisme som regulatorisk fundament for norsk og skandinavisk rett, for å utforske rettsrealisme som rådande rettsleg ideologi i dei skandinaviske landa. Forskargruppa vil også tilby eit nasjonalt ph.d.-kurs i komparative forskingsmetoder, basert på analytiske modellar og læringsverktøy utvikla i Bergen.

Forskergruppen søker om nettverksstøtte til å sette i gang en utvidelse og forsterking av gruppens internasjonale nettverk, og å gjøre Bergen til en aktiv og attraktiv møteplass for forskere innenfor komparativ rett og rettskultur. Gjennom å invitere eksperter til arrangement, samle kunnskap og ferdigheter og formidle disse nasjonalt og internasjonalt, ønsker vi å oppnå faglig utvikling og kunnskapsmessig og metodisk fornyelse. Sentralt i miljøets faglige utvikling står arbeidet med et konkret forskningsprosjekt om ‘rettsrealisme som regulatorisk fundament for norsk og skandinavisk rett’. Målet er utforme en NFR-prosjektsøknad. Under prosjektets oppstartsfase (2023-24) skal nasjonale og internasjonale eksperter samles i to seminarer for å bidra til å spisse problemformuleringen, utvikle et klart design og en tilpasset metode for å evaluere og sammenligne effekter av rettsrealistisk tenkning på regulatorisk utfordringer i møte med tre spesifikke samfunnsutfordringer: det grønne skiftet, internasjonal konflikthåndtering og menneskeverd ved livets slutt. Forskergruppens nettverk skal danne grunnlag for rekruttering av eksperter som sikrer kvaliteten av søknadsprosessen og forankrer prosjektet internasjonalt og på tvers av fagdisipliner (sosiologi, rettshistorie, rettsteori, komparativ rett). I andre fasen (2025-26) skal vi teste designet og finjustere metodiske modeller og verktøy. Foreløpige funn skal presenteres på en metode-workshop og en internasjonal konferanse. Ekspertenes bidrag til workshop skal gå inn i fagartikler, og bidrag til konferansen skal publiseres i en antologi hos en gull-standard publisher (open access).Prosjektets tredje fase, sluttfasen (2026-27), skal brukes til utformingen av en søknad til NFR. Utvalgte internasjonale eksperter skal gi innspill til utforming av søknadsteksten på to workshops. Språklig presisjon, problemformulering, forskningsdesign og -formidling skal testes av uavhengige fagfeller. Handlingsplan for ph.d. kurset, se vedlegg.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder