Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Nordisk formuerett - rett, språk og fellesskap

Alternativ tittel: Nordic collaboration on property law - law, language, community

Tildelt: kr 0,89 mill.

Formålet med prosjektet er å utvikle og styrke det nordiske formuerettsfellesskapet, ivareta det norske (og nordiske) fagspråket og å stimulere til forskning og formidling innenfor formuerett generelt og forbrukerett spesielt. Etter at det nordiske lovsamarbeidet har mistet mye av sin aktualitet på formuerettens område, har akademia et overordnet ansvar for fortsatt å ivareta det felles nordiske formuerettssamarbeidet. Med dette prosjektet vil vi ta vår del av dette ansvaret. For det første ønsker vi å skape et fellesskap – en arena for utveksling av kunnskap og ideer for slik å lage grobunn for fruktbart forskningssamarbeid for forskere på alle nivåer. For det andre ønsker vi å bidra til å løse felles samfunnsutfordringer knyttet til forbrukerrettslige spørsmål. For det tredje vil vi med dette prosjektet jobbe for et fortsatt sterkt norsk fagspråk på formuerettens område. Av nettverkstiltak for å nå målene, har vi valgt å fokusere på aktiviteter som legger til rette for at nordiske formuerettsforskere kan møtes, utveksle ideer og utvikle fremtidige forskningsprosjekter sammen. Aktivitetene som planlegges gjennomført er delvis egne arrangementer i form av workshops og konferanser, og nettverksbygging hvor vi skal delta på eksterne arrangementer og dels aktiviteter rettet direkte mot å initiere og inspirere til forskning innad i forskergruppa. Prosjektet innledes med et nettverksarrangement i samarbeid med CME Københavns universitet som skal avholdes ved UiT høsten 2023, med gjenvisitt i 2024. Den største enkeltaktiviteten går ut på å arrangere en nordisk konferanse i forbrukerett ved UiT i 2025. Her vil forskere fra hele Norden inviteres med til å bidra og delta, og det legges opp til utstrakt forsknings- og formidlingsaktiviteter på og i forlengelsen av konferansen. Det legges også opp til deltakelse på eksterne konferanser, og det vil fortløpende avholdes interne søknads- og skrivesamlinger.

Formålet med prosjektet er å utvikle og styrke det nordiske formuerettsfellesskapet, herunder å samarbeide om å avdekke og løse forbrukerettslige problemstillinger, ivareta det norske (og nordiske) fagspråket og å stimulere til forskning og formidling innenfor formuerett generelt og forbrukerett spesielt. For å oppnå hovedmål og delmål i prosjektet har vi valgt å fokusere på nettverkstiltak som legger til rette for at nordiske formuerettsforskere kan møtes, utveksle ideer og utvikle fremtidige forskningsprosjekter sammen. Aktivitetene som planlegges gjennomført er delvis egne arrangementer som vil kreve mye av gruppens medlemmer, dels konferanser og nettverksbygging hvor vi skal delta på andres arrangementer og dels aktiviteter rettet direkte mot å initiere og inspirere til forskning innad i forskergruppa. Prosjektet innledes med et nettverksarrangement i samarbeid med forskere fra Københavns universitet som skal avholdes ved UiT høsten 2023. Dette arrangementet har både en faglig side, som omhandler forbrukerett, og en mer rendyrket nettverksside som går ut på å planlegge og utvikle fremtidig samarbeid innenfor dette fagfeltet. I 2024 planleggers gjenvisitt til København for å videreutvikle dette spesifikke nettverket. Det legges også opp til deltakelse på den viktigste arenaen for formuerettslig forskning i Norden, De nordiske formuerettsdager som avholdes i Reykjavik våren 2024 og i Danmark i 2026. Den neste store aktiviteten er at forskergruppa skal arrangere en nordisk konferanse i forbrukerett ved UiT i 2025. Her vil forskere fra hele Norden inviteres med til å bidra og delta, og det legges opp til utstrakt forsknings- og formidlingsaktiviteter på og i forlengelsen av konferansen. Gjennom hele perioden vil det fortløpende bli avholdt skrivesamlinger og møter internt for formuerettsgruppa for på den måten å sikre at vi drar nytte av nettverket både faglig og organisatorisk.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder