Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Bærekraftige markeder: Rettslige rammer for innovasjon og konkurranse for bærekraftige markedsresultater

Alternativ tittel: Sustainable markets: The legal framework for innovation and competition for a sustainable market outcome

Tildelt: kr 0,89 mill.

Prosjektet Bærekraftige Markeder undersøker hvordan det rettslige rammeverket for markeder og innovasjon kan bidra til realiseringen av FNs bærekraftsmål, herunder det grønne skiftet. Prosjektet drives av forskergruppen MIK (Marked, Innovasjon, Konkurranse), ved Institutt for Privatrett, Juridisk Fakultet, UiO. I en åpen, moderne og teknologisk markedsøkonomi, som i Norge og i EØS, er det opp til markedet å bringe frem ny og innovativ teknologi. Konkurransereglene setter grenser for offentlige og private aktørers opptreden i markedet for å sikre fri og uhindret konkurranse, og reglene om immaterialrettigheter og innovasjon skal fremme utvikling av innovative produkter og løsninger. Prosjektet undersøker hvordan disse reglene fremmer - eller kan fremme - utvikling av bærekraftig teknologi og markedsresultater, som kan bidra til å realisere FNs bærekraftsmål. Prosjektet gjennomføres ved at forskergruppen deltar i to nordiske/europeiske forskernettverk. Samarbeid og tverrfaglighet i er viktig fordi rettsutviklingen på området er drevet fra EU/EØS, og fordi de nye samfunnsutfordringene knyttet til å takle FNs bærekraftsmål er globale. Forskergruppen MIK driver også to nasjonale nettverk (Forum for konkurranserett og MIK Agenda) som bidrar til samarbeid mellom nasjonale forskningsinstitusjoner og formidling av forskningsresultater til det norske samfunnet, inkludert politiske beslutningstagere.

Prosjektet Bærekraftige Markeder undersøker hvordan det rettslige rammeverket for markeder og innovasjon kan bidra til realiseringen av FNs bærekraftsmål, herunder det grønne skiftet. Prosjektet drives av forskergruppen MIK (Marked, Innovasjon, Konkurranse), ved Institutt for Privatrett, UiO. Gjennom prosjektet, vil forskergruppen undersøke rammebetingelsene for aktørene i en åpen, moderne og teknologisk markedsøkonomi, det vil si det sentrale regulatoriske rammeverket for økonomiske aktørers markedsbetingelser, herunder regler som skal stimulere til bærekraftig innovasjon. Bærekraftige Markeder styrker gruppens deltagelse i to nordiske/europeiske nettverk. Samarbeid og tverrfaglighet i nordiske/europeiske nettverk er viktig både fordi rettsutviklingen innenfor gruppens område er drevet fra EU/EØS, og fordi de nye samfunnsutfordringene knyttet til det grønne skiftet er globale. Deltagelse i nettverkene vil bidra til at forskningen får høyt internasjonalt nivå og gjennom planlagte internasjonale publiseringer, blir norsk rettsvitenskapelig forskning mer tilgjengelig for et internasjonalt publikum. Forskergruppen MIK vil arrangere ett møte i hvert av nettverkene, og medlemmene i forskergruppen deltar i årlige nettverksmøter i andre nordiske/europeiske land, og en av gruppens medlemmer planlegger to kortvarige forskningsopphold. Innenfor prosjektet driver forskergruppen MIK også to nasjonale nettverk (Forum for konkurranserett og MIK Agenda) som bidrar til å formalisere samarbeid mellom nasjonale forskningsinstitusjoner og som danner plattformer for høy kvalitet formidling av forskningsfunn til det norske samfunnet, inkludert politiske beslutningstagere.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Finansieringskilder