Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Arbeidsrett og det grønne skiftet

Alternativ tittel: Labour Law and the Green Shift

Tildelt: kr 0,89 mill.

Prosjektnummer:

342089

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Bærekraftspørsmål og klimaproblematikk er blant de største samfunnsutfordringene i vår tid. I arbeidet med å nå klimamålene er arbeidslivet er en viktig aktør. Bærekraft i arbeidsrettslig sammenheng blir ofte forstått slik at man må sikre både miljømessig (økologisk), sosial og økonomisk bærekraft – ofte omtalt som de tre dimensjonene til bærekraftig utvikling. Det grønne skiftet er i økende grad en premissleverandør inn i norske arbeidsrett, og forventes å bli enda viktigere i fremtiden. Det er derfor nødvendig med utvikling av rettsreglene slik at Norge i større grad kan ligge i forkant for å møte de krav som stilles. På denne måten kan det legges til rette for et optimalisert arbeidsliv som inkluderer både hensynet til klima og til partene i arbeidsforholdet. Det er gjort lite forskning på dette innen arbeidsrett i Norge. Med AGS-prosjektet vil vi øke interessen og tilrettelegge for aktiv forskning på dette området. Også internasjonalt pågår en diskusjon om hvordan arbeidsrettslige regler kan være et instrument for å fremme et bærekraftig og klimavennlig arbeidsliv. Nasjonale regler må derfor evalueres og utvikles også for å møte de krav som kommer fra det internasjonale samfunnet. Hvordan dette kan og bør skje innenfor rammen av det grønne skiftet, vises gjerne til som en «just transition», en overgang som betyr en grønnere økonomi gjennomført på en måte som er rettferdig og inkluderende for de involverte i arbeidslivet. AGS-prosjektet har et høyt fokus på tverrfaglighet, og har en bredt sammensatt forskergruppe. Særlig er det lagt vekt på å skape samarbeid mellom både nasjonale og internasjonale institusjoner. Tverrfaglighet og samarbeid mellom ulike disipliner har også vært viktig, ettersom vi mener at dette vil bidra til en dypere forståelse for de spørsmålene som skal analyseres. I tillegg til jurister som representerer både bredde og dybde, inkluderer prosjektet derfor også både statsvitere og historikere.

Prosjektet med arbeidstittelen "Arbeidsrett og det grønne skiftet" skal etablere en forskningsgruppe med de samme interessene på tvers av displiner og institusjoner: Et bærekraftig arbeidsliv tilpasset det grønne skiftet. Som beskrevet over er målet å kartlegge, analysere og utvikle arbeidsrettslige regler. Prosjektet har flere merkepunkter. For å oppnå god dynamikk i gruppen og øke produktiviteten ønsker vi å avholde to større seminarer/konferanser på BI i Oslo. Den første vil være et ideseminar som markerer starten for prosjektet. Denne avholdes etter planen høsten 2023. Gjennom prosjektets levetid vil vi også arrangere en digitalt og syv fysiske workshops. Hensikten med disse er særlig å legge til rette for faglig diskusjon og utvikling. Internasjonal formidling av forskergruppens aktivitet er et viktig mål. Vi ønsker at forskergruppens medlemmer skal publisere sin forskning i internajonale tidsskrifter, og vi tror at denne typen treffpunkter er egnet til å stimulere til nettopp dette. Vi planlegger i tillegg en større internasjonal bærekraftskonferanse. Temaet er svært aktuelt, både internasjonalt og nasjonalt. Vi har et stort nettverk, og med forskningsmidler vil vi kunne invitere anerkjente internasjonale forskere til å bidra. Tidspunktet for konferansen er foreløpig satt til 2026. Basert på de papers som kommer inn i forbindelse med konferansen og bidrag fra de ulike prosjektdeltagerne vil vi gi ut antologien "Sustainable Labour Law" (arbeidstittel). Vi vil legge til rette for at én av prosjektdeltagerne skal kunne komme til BI på forskeropphold, med varighet på en måned. Prosjektdeltagerne skal også kunne delta på relevante konferanser andre steder i verden. Dette anser vi som en svært viktig del av prosjektets formål, nemlig det å skaffe et bredere nettverk og øke innsikten i klima- og bærekraftsproblematikken, samt internasjonal formidling. Vi vil derfor legge tilrette for at noe av midlene i prosjektet kan allokeres til slike formål.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder