Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Global Network for the Investigation and Prosecution of Crimes against Ecosystems-the use of new technologies in international crime control

Alternativ tittel: Nettverk for etterforskning og iretteføring av økosystemkriminalitet. Innføring av nye teknologi for kriminalitetskontroll.

Tildelt: kr 1,8 mill.

Økosystemkriminalitet kombinert med storskala korrupsjon har en svært ødeleggende påvirkning på økosystemer og klimaet, og kan undergrave rettighetene til hele samfunn, lokalbefolkninger og urfolk. Kriminalitet, som for eksempel ulovlig, urapportert og uregulert fiske (IUU fiske), ulovlig gruvedrift, ulovlig avfallseksport og ulovlig forurensning kan skade det ytre miljø, klimaet og hele folkegrupper. Pågående væpnede konflikter er med på å demonstrere at økosystemkriminalitet også er en trussel mot det internasjonale storsamfunnet. Det å knytte strafferettslig ansvar til slik økosystemkriminalitet kan utfordre etablerte nasjonale og internasjonale strafferettssystemer på grunn av komplekse overnasjonale strukturer og organiserte kriminelle grupper. En ny tilnærming kan være bruken av teknologi, som for eksempel kunstig intelligens og satellittovervåkning i etterforskningen, og irretteføring av slike straffbare handlinger. Dette prosjektet bygger på ideen om at et effektivt system for kriminalitetskontroll av økosystemkriminalitet er avhengig av en tverrfaglig og helhetlig tilnærming fra forskjellige fagdisipliner og aktører. ECO-CRIM-NET har som mål å bringe sammen fagfolk og profesjonsutøvere for å få ny kunnskap om både utformingen av og modusen til slik økosystemkriminalitet. Videre skal prosjektet samle kunnskap og erfaring om hvordan slik kriminalitet mot økosystemer kan bli håndtert rettslig gjennom bruk av ny teknologi. Ved en praktisk tilnærming vil prosjektet bevege seg ut av en ren juridisk boble og få innspill og kunnskap fra fagfelt som informatikk, statsvitenskap, sosiologi, biologi, sosialantroplogi og kriminologi. Dette er en nyskapende og tverrfaglig innfallsvinkel, som vil presentere ny viten gjennom en unik tilnærming. Denne tilnærmingsmåten vil presentere nye modeller for kriminalitetskontroll av økosystemkriminalitet ved å inkludere ny teknologi i overvåkningen, etterforskningen og iretteføringen av økosystemkriminalitet.

Environmental crimes in combination with large-scale corruption have a hugely destructive impact on ecosystems and the climate and undermine the rights of communities, local populations, and indigenous peoples. Crimes like illegal unreported and unregulated fishing (IUU fishing), illegal mining, waste trafficking, and climate and pollution crimes are causing great harm to the environment, the climate, and the people. But events in the current armed conflict also demonstrate that crime against ecosystems pose a severe threat to the international community as well. Establishing criminal responsibility for these kinds of crimes involves immense challenges for national and international law enforcement agencies due to the high complexity of these crimes and their connection with networks of transnational organized crime. A new approach in addressing the immense complexity of such crimes against ecosystems is the integration of new technologies such as AI, satellites, etc. into the system of criminal investigation and prosecution. This project is premised on the idea that an effective system of crime control for crimes against ecosystems can only be realized by the synchronized interplay of different fragmented disciplines and actors. ECO-CRIM-NET will overcome the fragmentation and bring together scholars and practitioners from different disciplines and regions to gain new knowledge about the design and modus operandi of crimes against ecosystems and on how these crimes can be addressed by legal means with the support of new technologies. In taking the “Realpolitik”-approach, this project leaves the purely legalistic dimension by integrating computer science, political science, sociology, biology, anthropology, and criminology into the project and will therefore present a new and unique approach for the development of new models of crime control by integrating new technologies into the monitoring, investigation, and prosecution of crimes against ecosystems.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Finansieringskilder