Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Den internasjonale rettens påvirkning på nasjonal rett

Alternativ tittel: The impact of international law on national law

Tildelt: kr 1,8 mill.

Stadig mer av den nasjonale retten påvirkes av internasjonal rett, og dette fører til mange vanskelige rettslige spørsmål som ikke er godt nok utforsket i norsk rett. Hvordan skal innholdet i en internasjonal rettsregel fastslås når regelen skal anvendes i nasjonal rett? Hvilken status har den internasjonale retten i nasjonal rett, og hvilken status bør den ha? Hva gjør vi hvis internasjonal rett og nasjonal rett ikke stemmer overens? Hvordan påvirker internasjonal rett utformingen og tolkningen av nasjonale regler? Hvilken betydning bør det ha for oss at andre land forstår den internasjonale retten på en bestemt måte? Nettverket IntNatLaw skal organisere aktiviteter som belyser slike spørsmål, med vår overordnete tittel «Den internasjonale rettens påvirkning på nasjonal rett». Vårt mål er å bidra til en klargjøring av både nasjonale og internasjonale prinsipper om den internasjonale rettens mangfoldige påvirkning på nasjonal rett, men også å bidra til at norske rettslige aktører – lovgiver, forvaltning, domstoler, andre – får større bevissthet om forholdet slik at den internasjonale retten kan både oppdages, tolkes og anvendes riktig i nasjonal sammenheng. IntNatLaw vil ha fire hovedaktiviteter gjennom prosjektperioden. For det første vil vi organisere nasjonale og internasjonale konferanser årlig innenfor to hovedretninger, dels med generelle metodespørsmål i møtet mellom internasjonal og nasjonal rett, og dels med oppmerksomhet på utvalgte rettsområder og livsområder hvor dette møtet er særlig viktig (EØS-rett, menneskerettigheter, klima, migrasjon, sanksjoner, havrett, osv.). For det andre vil vi invitere ledende internasjonale forskere på gjesteforskeropphold i Norge, for det tredje vil vi sende doktorgradsstipendiater i Norge ut på internasjonale konferanser for at de skal kunne utvikle sine egne nettverk, og for det fjerde vil vi organisere nasjonale og internasjonale doktorgradskurs om temaer knyttet til forholdet mellom internasjonal og nasjonal rett.

Vi søker nettverksstøtte til en forskergruppe som utforsker den internasjonale rettens påvirkning på nasjonal rett. Stadig mer av den nasjonale retten påvirkes av internasjonal rett. Den internasjonale rettsutviklingen er fragmentert og fører stadig oftere til at nasjonal rett påvirkes av ulike sett av internasjonale regler som kan overlappe hverandre. Etter norsk intern rett vil internasjonale regler ha ulik rang, og det oppstår utfordrende rettslige spørsmål når nasjonal rett skal anvendes i samsvar med internasjonal rett. Forskergruppen IntNatLaw vil organisere aktiviteter som utforsker disse utfordringene med sikte på å berede grunnen for en søknad om forskningsmidler innen utløpet av prosjektperioden. Aktivitetene ligger i kjernen av utlysningens formål: etablering og utvikling av forskernettverk med fokus på regulatorisk utvikling, som for denne gruppens formål forstås som utvikling av regler og prinsipper for en mer transparent, koherent og konsekvent anvendelse av internasjonal rett i nasjonal rett. Forskergruppen vil utvikle et nettverk av norske og internasjonale forskere med kompetanse på interaksjonen mellom internasjonal og nasjonal rett. Tiltakene vil bestå i organisering av konferanser og seminarer, gjesteforsker¬opphold, deltakelse på internasjonale konferanser, og en nasjonal/internasjonal ph.d.-kursrekke.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder