Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Improving animal welfare regulatory compliance in dairy and pig farming

Alternativ tittel: Forbedre etterlevelse av regelverket for dyrevelferd (i meieri- og svineproduksjon)

Tildelt: kr 8,0 mill.

Å fremme god dyrevelferd er lovfestet og er et sentralt mål for norsk husdyrnæring. Samtidig er god dyrevelferd en viktig begrunnelse fra myndighetenes side om å gi økonomisk støtte til bøndene. Til tross for omfattende regulatoriske og juridiske rammer og rutinemessige inspeksjoner på gårdsbruk utført av Mattilsynet og andre aktører, er det fortsatt dyrevelferdsutfordringer i alle husdyrproduksjoner. Hvorfor vedvarer disse utfordringene og hvordan kan vi bistå Mattilsynet i arbeidet med å forbedre situasjonen slik at flere bønder følger regelverket? Forskning for å øke forståelse for hvorfor bønder ikke følger regelverket har i stor grad hatt søkelys på sosiopsykologiske faktorer som holdninger og verdier og hvordan disse påvirker handling og resultater. Welfarm representerer et annet og økende forskningsfokus som ser på etterlevelse av regelverket som en del av «gårdskulturen» - som er et resultat av samspillet mellom dyrene, menneskene og de materielle delene av gården. Gjennom økt forståelse av ulike kulturer og det komplekse samspillet som former dem, har vi bedre forutsetninger for å løse problemer med manglende overholdelse av regelverket. Med søkelys på meieri- og svinesektorene vil Welfarm utvikle en dybdeforståelse av dyrevelferdskulturen på gårdsbruk, etablere en typologi for bønder basert på risiko for avvik innenfor ulike kulturer, identifisere beste praksis for å kommunisere og reagere på avvik, og utvikle et verktøysett med indikatorer for å hjelpe Mattilsynet med å identifisere riskobønder basert på dyrevelferdskultur på gården. Den overordnede effekten av prosjektet vil være å redusere antall regelbrudd samt frembringe ny vitenskapelige kunnskap om ulike dyrevelferdskulturer som kan brukes til å utvikle bedre tilnærminger til etterlevelse både i Norge og internasjonalt.

Promoting good animal welfare is enshrined in law, a key objective of the Norwegian livestock industry, and an important public justification for providing economic support to farmers. Yet despite an extensive regulatory and legal framework, firm commitments to good animal welfare from key stakeholders, and routine on-farm assessments conducted by the Norwegian Food Safety Authority (NFSA), persistent welfare issues remain in virtually all types of animal production. Research into understanding why farmers are not fully compliant with welfare regulations has tended to focus on socio-psychological factors such as attitudes and values and how they determine discrete compliance outcomes. WELFARM, on the other hand, is part of a growing body of research that views animal welfare outcomes not as the result of farmers’ attitudes towards discrete behaviours, but as part of the “farm culture” – a complex interaction between the animal, human and material parts of the farm that can lead to declining or improving animal welfare situations. Understanding these cultures, it is argued, can help us resolve non-compliance issues by better reflecting the complex environment from which welfare outcomes emerge. The project will involve developing an in-depth (ethnographic) understanding of farm welfare cultures, establishing a typology of farmers based on risk of non-compliance within the farm culture, identifying best-practice communication for responding to non-compliance (motivating farmers to comply), and developing an indicator toolkit to assist welfare administrators from the NFSA to identify at risk farmers and farm cultures. The overall impact of the project will be to reduce levels of non-compliance in Norwegian agriculture as well as generating new scientific knowledge on farm welfare cultures that can be used to develop better approaches to compliance outside of Norway.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram