Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Komparativrettslige bidrag til løsning av regulatoriske samtidsutfordringer. Etablering av nordisk nettverk for komparativ rett.

Alternativ tittel: Comparative legal contributions to the solution of contemporary regulatory challenges. Establishment of a Nordic network in comparative law.

Tildelt: kr 0,89 mill.

Prosjektnummer:

342238

Prosjektperiode:

2023 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Sammen med kolleger i andre land vil vi søke svar på hvordan man kan utforme robuste former for regulering i møte med brå endringer i samfunnet rundt oss, for eksempel knyttet til teknologiske nyvinninger, sykdomsutbrudd, internasjonalt samarbeid eller det geopolitiske risikobildet. Regelverket må ivareta rettens legitimitet og gi en forutberegnelig rettsanvendelse samtidig som reglene er fleksible og enkelt lar seg tilpasse nye situasjoner. Reguleringsbehovet knytter seg til rettslig rammeverk, tillatelser, ansvarsfordeling mm. og til forskjell fra tidligere utvikler behovet seg i et svært høyt tempo som følge av både teknologiske nyvinninger, innovasjonen i det grønne skiftet, globale hendelser, o.l. Dette gjør det nødvendig å utforme regelverket slik at det kan passe for svært ulike situasjoner, selv situasjoner som i dag ikke kan forutses. Disse utfordringene er ikke unike for Norge. Andre land står overfor lignende situasjoner. Her vil det være en fordel å lære av hverandre, men ulike lovgivningstradisjoner o.l. gjør at andre lands løsninger ikke uten videre kan overføres direkte til norsk rett. Som følge av lignende lovgivnings- og lovtolkningstradisjoner er våre nærmeste naboland Danmark, Sverige og til dels Finland særlig godt egnet som inspirasjon når den norske lovgiveren søker gode løsninger på lignende problemer. Prosjektet vil bidra til å skape grunnlag for ny policy både innen offentlig rett og privatrett. Gjennom å velge ut bestemte dagsaktuelle juridiske problemstillinger og undersøke hvordan disse har vært håndtert i våre naboland kan viktige samfunnsutfordringer møtes med ny kunnskap. For best mulig å legge til rette for kunnskapsutveksling og fruktbare møter mellom forskere ønsker vi å opprette et nordisk nettverk for komparativ rett. Vi har i år arbeidet med grunnlaget for nettverket, ved å delta med to innlegg på den internasjonale konferansen om komparativ rett, Nordic Legal Culture: Myth or Reality, ved Universitetet i Bergen 1. og 2. juni. Her deltok også medlemmer av forskergruppen på et møte som ble avholdt dagen før konferansen, i den Norske foreningen for komparativ rett (to av medlemmene fra forskergruppen er styremedlemmer i foreningen). Arbeidet med det nordiske nettverket følges opp nå i desember ved avholdelse av en to-dagers rundebordsdiskusjon ved Universitetet i Agder om undervisningen av komparativ rett i Norge, hvor de som har fagansvar for komparativ rett ved de ulike norske institusjonene har blitt invitert. Rett etter arrangementet, vil det avholdes ekstraordinært møte i den Norske foreningen for komparativ rett. Det neste vitenskapelige arrangementet er en internasjonal konferanse ved UiA, planlagt i juni 2024, etterfulgt av en antologi hvor vi vil sammenligne landenes tilnærming til felles utfordringer. Samarbeidet vil fortsette i de kommende årene med deltagelse på nettverksmøter i Norden.

Forskergruppen for komparativ rett ved Universitetet i Agder arbeider både innen offentlig- og privatrett. I regulatorisk utvikling spiller komparativ rett en stor rolle. Gjennom å stille funksjonelle spørsmål, hvor det er samfunnsutfordringene som danner grunnlaget for sammenlikning, er det mulig å kunne belyse hvordan ulike jurisdiksjoner finner ulike løsninger på samme problem og gjennomføre en vurdering av disse løsningene. Vurderingen vil kunne danne grunnlag for hvordan løsningene kan overføres til andre rettssystemer. Det er en lang tradisjon for samarbeid i de nordiske landene, og likhetstrekkene mellom våre rettssystem gir et godt utgangspunkt for komparative analyser med potensielt stor nytteverdi. Forskergruppen søker om midler til å opprette et nordisk nettverk for komparativ rett, tilhørende nettverksaktiviteter og gjennomføring av en internasjonal konferanse med fokus på dagsaktuelle komparativrettslige tema med tilhørende bok/antologi. Handlingsplan for likestilling (GEP) finnes her: https://www.uia.no/om-uia/likestilling-integrering-og-mangfold-paa-uia https://www.uia.no/media/files/om-uia/likestilling-inkludering-og-mangfold-handlingsplan-2021-2024

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder