Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Providing Adaptive knowledge for Ratcheting up the EU Biodiversity strategy for Sustainable landscapes and protected areas

Alternativ tittel: Fremskaffe adaptiv kunnskap for å styrke EUs naturmangfoldstrategien for bærekraftige landskap og verneområder

Tildelt: kr 4,0 mill.

PAREUS vil utvikle en nyskapende landskapstilnærming for å samordne politikk og arealbrukspraksisen for å sikre en rettferdig og bærekraftig arealbruk i nært samarbeid med interessenter fra flere sektorer for å sikre samproduksjon av kunnskap. Prosjektet vil utforske ulike måter å skape et sammenhengende nettverk av verneområder for biologisk mangfold innenfor større rurale landskap. Gjennom internasjonal og tverrfaglig forskning og nasjonale casestudier, vil PAREUS fremme integrerte, informative, inkluderende og adaptiv utvikling av virkemidler for verneområder, i tillegg til andre effektive bevaringstiltak som støtter transformativ samstyring ved å forene vern og bærekraftig arealbruk, samt tiltak som bidrar til effektivt artsvern. Videre vil PAREUS vurdere hvordan relevante mål i EUs Naturmangfoldstrategi 2030 om arealforvaltningsspørsmål og tilhørende utfordringer kan realiseres innenfor reelle landskap. Identifisering av faktorer som hindrer disse målene i å bli realisert på nasjonal skala, og hvordan dette kan omsettes til nasjonale strategier og relevant politikk på regionalt nivå i landet, gjør det mulig for myndighetene å administrere de juridiske og økonomiske insentivene for verneområder, og å realisere et sammenhengende nettverk av verneområder. Ved å håndtere den sentrale utfordringen med biologisk mangfold og arealforringelse fra perspektivet til transformative styresett, komplementerer PAREUS naturvern med andre tilnærminger. PAREUS vil utvikle et arealplanleggingsverktøy som skaper visualiseringer basert på folks innspill, noe som vil bidra til en engasjerende og informativ framskriving av hvordan bærekraftige landskap kan se ut. Dette vil hjelpe EUs medlemsland (og assosierte medlemsstater) til å oppnå sine egne nasjonale strategier for biologisk mangfold, samt det fremtidige globale rammeverket for biologisk mangfold etter 2020.

PAREUS will apply an innovative landscape approach to integrate policy and practice for multiple land uses to ensure equitable and sustainable use of land within a spatially explicit framework and in close collaboration with multiple stakeholders from multiple sectors to ensure the co-creation of knowledge. The project will explore different ways to create a coherent network of protected areas (PAs) for biodiversity where the wider countryside is also included. Through transnational and transdisciplinary research and national case studies, PAREUS will address integrated, informed, inclusive, and adaptive policy measures development regarding PAs and other effective area-based conservation measures (OECM) supporting transformative governance by reconciling conservation and sustainable use of the land, as well as measures contributing to effectively protecting species in the wild. Furthermore, PAREUS will assess the implementation of EU BDS2030 relevant targets regarding land management issues and its challenges within real landscapes. Identification of factors that prevent those targets from being implemented at the national scale, and how they may be crystallized into national strategies and relevant policies at the regional level within the country, allows authorities to administer the legal and economic incentives for PAs, and to realize a coherent network of PAs. By tackling the central challenge of biodiversity and land degradation from the perspective of transformative governance allows PAREUS to complement PA conservation with OECM approaches. PAREUS will develop a spatial planning tool that creates participatory visualizations for an engaging and informative future orientation of sustainable landscapes that will help EU member states and associate members to reach their own national biodiversity strategy, as well as the future Global Biodiversity Framework post-2020.

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling