Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Climate Invasives --- MINIMIZING THE NEGATIVE EFFECTS OF CLIMATE CHANGE-INDUCED SPREAD OF INVASIVE ALIEN SPECIES TO MARINE PROTECTED AREAS

Alternativ tittel: Climate Invasive --- MINIMERING AV DE NEGATIVE EFFEKTENE AV KLIMAINDUSERT SPREDNING AV INVASIVE FREMMEDE ARTER TIL MARINE BESKYTTET OMRÅDER

Tildelt: kr 3,9 mill.

Akvatiske invasive arter er en av de største truslene mot biologisk mangfold i havene. Et av hovedtiltakene innenfor marine strategier for å bevare biologisk mangfold er å etablere marine verneområder (MPA). MPA er områder med høyt biologisk mangfold, og det er derfor viktig å etablere effektive forvaltningsstrategier for disse områdene. Dette prosjektet vil undersøke klima-indusert spredning av invasive fremmede arter (IAS) til MPA i Nordøst-Atlanteren (Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat). I området mellom Danmark, Sverige og Norge smelter flere havstrømsystemer sammen og den maritime trafikken er intens. En regional tilnærming vil bli utviklet med sikte på å produsere et generelt konsept for transnasjonalt avbøtende arbeid angående invasive fremmede arter. Prosjektet vil kombinere klimahavmodeller, fjernmåling og data om sjøtrafikk, med artsfordelingsmodeller for prediksjoner av nye introduksjoner. Vi vil utvikle risikovurderinger for nye introduksjoner av fremmede og potensielt invasive arter, identifisere såkalte "invasjonsknutepunkter" (spesielt gunstige områder for introduksjon) og risiko for senere spredning til MPA. Disse vurderingene vil, i nært samarbeid med regionale og lokale interessenter, brukes til å utvikle råd for forvaltning og kontroll av invasive fremmede arter. Ved å bruke prediktiv modellering tar vi sikte på å oppnå en effektiv håndtering av invasive arter, som muliggjør tidlig oppdagelse gjennom offentlig engasjement, og i tide vitenskapsbaserte forebyggende og utryddelseshandlinger. NORCE har i løpet av prosjektets første år bidratt med utvikling av prøvetakingsmetodikk, samt innsamling og analyse av miljø-DNA-prøver. Prøvetaking er utført i potensielt invasive knutepunkter i Danmark, Sverige og Norge. Disse inkluderer Limfjorden, Gøteborgs havn, Vallhamn og Sandefjord. Videre er det foretatt prøvetaking ved marine verneområder i Norra Skagerrak.

Invasive alien species are one of the biggest threats to the earth's biodiversity. Human activities such as transport and trade lead to more and more organisms being moved to new areas on earth where they can establish themselves and potentially become invasive. Climate change leads to the earth's climate zones moving towards the poles, which in turn leads to range shifts in many marine and terrestrial species. Climate change-induced range-shifts can lead to alien species spreading more easily and faster to new areas and that they more easily establish themselves in the new areas and become invasive as they negatively affect the local ecosystems. The established invasive species can then negatively affect the new area's ability to withstand climate change, which can lead to a further increased risk of the establishment of new alien species in the area, creating a negative spiral that leads to an accelerating loss of the native biodiversity. Protected areas can however offer a refuge for threatened species from the negative impacts of invasive alien species which makes it even more relevant to concentrate limited resources for management and control measures against IAS in protected areas. On land it has been difficult to protect for example Natura 2000 from invasive species as the introductions are driven by human activities. In the marine environment this is even more challenging as dispersal of species not easily can be followed visually, but instead require targeted monitoring efforts. This project presents methodologies that will (i) predict new invasions, (ii) optimize early detection, and (iii) minimize the negative effects of climate change-induced spread of invasive alien species to Marine protected areas.

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Temaer og emner

InternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningMarinFiskeriLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPolitikk- og forvaltningsområderNaturmangfold og miljøGlobale miljøutfordringerLTP3 Fagmiljøer og talenterBransjer og næringerFiskeri og havbrukMarinMarint arealbruk og arealendringBransjer og næringerNaturmangfoldTransport og mobilitetPortefølje Mat og bioressurserNaturmangfold og miljøMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterNaturmangfold og miljøMarint arealbruk og arealendringLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerAnvendt forskningMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLTP3 Rettede internasjonaliseringstiltakNaturmangfold og miljøMarinLTP3 Marine bioressurser og havforvaltningInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningPortefølje Energi og transportPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystMaritimPortefølje ForskningssystemetKutt i utslipp av klimagasserCo-Funded/ERA-NETLTP3 Hav og kystLTP3 Klima, polar og miljøLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerPortefølje Banebrytende forskningPortefølje Klima og miljøGrunnforskningPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonKlimarelevant forskningKlimaCo-Funded/ERA-NETCo-Funded HEULTP3 Klima, miljø og energiMaritimKlima- og miljøvennlig maritim virksomhetBransjer og næringerTransport og samferdselNordområdeneKlimaGlobale klimautfordringerInternasjonaliseringLTP3 Havteknologi og maritim innovasjon