Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Funksjonshemning, mangfold og inkludering - nye forståelser i offentligheten

Tildelt: kr 0,28 mill.

Vi vil inngå samarbeid med et produksjonsselskap som har erfaring med dokumentarisk filmproduksjon og i kortformatet. Omfanget på antall filmer/snutter vil avklares i dialog med produksjonsselskap før endelig avtale inngås. Vi vil vektlegge filmmediets muligheter til å vise kompleksitet og tvetydighet, og det visuelle som en viktig supplerende dimensjon til tekst og ord. Slik sett vil selve filmproduksjonen skape ny kunnskap og overskride de tradisjonelle grensene mellom forskning og formidling. Vi vil trekke på hele tilfanget av forskningsvirksomhet som utføres gjennom POLDIS-prosjektet, men med særlig vekt på problemstillinger knyttet til kulturell og demokratisk deltakelse. Ved å bruke ulike plattformer vil vi formidle prosjektets vitenskapelige kjernetematikk knyttet til funksjonshemning og identitet på en fortellende og filmatisk måte. Vi ønsker at seernes/brukernes umiddelbare assosiasjoner til «forskning» og «formidling» skal nedtones og at man henvender seg til målgruppen ved at de skal få oppleve, bli inspirert og stille flere spørsmål. Det utforskende og nyskapende aspektet vil vektlegges. Vi skal ikke belære eller lage eksplisitt didaktisk materiale, men skape nysgjerrighet. Et viktig mål for denne virksomheten er å anspore til debatt. Vi regner med at avtale med produksjonsselskap kan inngås primo 2023, med selve produksjonen lagt til andre halvdel av året. Distribusjon av filmene vil i hovedsak skje i 2024 og frem mot POLDIS-prosjektets siste fase.

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet