Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

SUKIP og Kompetanseløftet. Partnerskapssamarbeid mellom UH-sektor, Statped og kommuner om utvikling av kompetanse for inkluderende praksis.

Tildelt: kr 0,15 mill.

Det arrangeres et fagseminar der erfaringer og innsikt fra prosjektet Samarbeid om utvikling av kompetanse for inkluderende praksis (SUKIP) blir delt og koplet til aktuelle problemstillinger knyttet til igangsatt samarbeid mellom kommuner, UH-sektor og Statped innenfor den nye nasjonale strategien for lokal kompetanseutvikling; Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Arrangementet er innholdsmessig knyttet til to av prioriteringene innenfor FINNUT-programmet; B) Praksis, profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling og C) Styring, ledelse, organisering og resultatoppnåelse. Prosjekterfaringene blir gjennom to hovedinnlegg belyst ut fra nasjonal utdanningspolitikk om inkludering og inkluderende praksis og ut fra et internasjonalt komparativt perspektiv. Det settes eksplisitt fokus på SUKIP-erfaringer knyttet til et partnerskapssamarbeid kommuner - UH-sektor, som er en forutsatt strategi også innenfor Kompetanseløftet. Programmet legges opp slik at resultater og problemstillinger blir belyst både av forskere og praktikere, på en måte som viser at forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap er like relevant når det gjelder lokale innovasjoner. Dette gjøres både gjennom korte presentasjoner og gjennom en ledet panelsamtale. NLA Høgskolen vil være ansvarlig for arrangementet, men i samarbeid med deltakere i SUKIP-prosjektet; forskere fra Universitetet i Stavanger og Statped, samt styringsgruppene i de to prosjektkommunene. Sentrale bidragsytere i SUKIP-prosjektet og representanter for de kommunene som NLA Høgskolen samarbeider med i Kompetanseløftet inviteres særskilt. Utover dette åpnes det for representanter fra andre kommuner, andre UH-instanser, Statped og masterstudenter i pedagogikk og spesialpedagogikk. Informasjon og invitasjon om fagseminaret deles digitalt direkte med ulike nettverk og åpent på NLA sine forskjellige digitale kommunikasjonsflater.

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet