Tilbake til søkeresultatene

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling

Movescapes, connectivity hotspots and eco-evolutionary dynamics: protecting the functional role of predatory coastal fishes

Alternativ tittel: Bevaring av store rovfisk og deres funksjon i kystøkosystemer.

Tildelt: kr 4,0 mill.

Store rovfisk, slik som torsk og lyr, kan spille en viktig rolle i økosystemene langs kysten og har også en stor samfunnsverdi. Ved at de befinner seg nær toppen av næringsnettet kan de ha en kontrollerende effekt på mange andre arter, og på den måten påvirke hvordan hele økosystemet fungerer. Rovfiskene kan også bidra til å knytte sammen ulike komponenter av økosystemet ved at de beveger seg over større avstander og bringer med seg næringsstoffer. De kan da også påvirke karbonkretsløpet i havet, og potensielt bidra til at mer karbon bindes på havbunnen. Ofte kan det være store individuelle forskjeller knyttet til adferd og beitestrategier. Slike spesialiseringer er en del av det naturlige mangfoldet som danner grunnlaget for evolusjonære prosesser, og dermed hvordan bestandene kan tilpasse seg endringer i miljø over lengre tid. Å kartlegge slik storskala adferd, og hvordan den varierer mellom individer i en bestand, er krevende men mulig med dagens teknologi for merking og sporing av fisk. Dette er viktig, fordi etablerte forvaltningsregimer, og da spesielt marine bevaringsområder, trolig ikke er i stand til å beskytte slike arter og strategier på en effektiv måte. Per i dag er de fleste marine bevaringsområder i Europa små og ikke knyttet sammen i nettverk, i hvertfall hvis man fokuserer på de områdene som har fått et effektivt vern mot fiskerier (marine reservater). I prosjektet MOVE vil forskere og studenter jobbe sammen med forvaltere og brukere (inkludert fiskere) for å forstå hvordan store rovfisk bruker kystøkosystemene, og hva som skal til for å gi disse artene en effektiv beskyttelse slik at deres funksjon bevares.

We aim to fill a critical knowledge gap relating to the movement dynamics and protection of predatory coastal fishes. These are species that may move to an extent where they are not efficiently protected within the borders of current marine protected areas in Europe. This is unfortunate, since mobile coastal predators can play a crucial role in facilitating ecosystem productivity and resilience to environmental change, and even to promote genetic diversity at lower trophic levels. At the same time, these – usually larger – species are a priced catch in many fisheries and often suffer from size-selective overharvesting that may drive fisheries-induced evolution away from natural adaptations. Also, their movement dynamics tend to be poorly understood since current monitoring networks are typically designed to quantify behaviour at smaller spatial scales. In the MOVE project, we will combine fish tracking technology across multiple spatial scales with a novel eco-evolutionary perspective on fish movescapes. By adding larger-scale monitoring arrays, we aim to identify connectivity hotspots and movement corridors characterising predatory coastal fish that may have diverse functional roles in coastal ecosystems. We anticipate that a significant transnational added value will be achieved by applying a common and unifying theoretical framework, and a common approach for empirical data collection. Further strengthening this value, we will analyse data on several coastal predatory fish species that may have comparable functional roles across systems. We will also analyse existing data sets on inter- and intraspecific variation in movement dynamics of coastal predators inside and outside current MPAs. This way, we aim to elucidate the benefits of current levels of protection from an eco-evolutionary perspective by combining information about individual fish movements and fitness.

Budsjettformål:

MILJØFORSK-Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling